Nieuw tarievenstelsel Bloemisterij Keuringen

Publicatiedatum Nieuws: 20 december 2019

Per 1 januari 2020 is het nieuwe tarievenstelsel voor de keuringen in de bloemisterijsector eenvoudiger en rechtvaardiger. Het ministerie van LNV en het bestuur van Naktuinbouw keurden de tarieven goed.

Bloemisterij keuringen

Het huidige tarievenstelsel is zeer divers. De sectorraad Bloemisterijgewassen vroeg Naktuinbouw een analyse en voorstel te maken om na goedkeuring hiervan te komen tot een vereenvoudigd en rechtvaardiger tariefsysteem gebaseerd op de grondslag: omvang/omzet.

Gegevens

Naktuinbouw vroeg geregistreerde bedrijven om hun gerealiseerde ‘omzetgegevens’ op te geven, over de door hen in 2018 opgegeven omvanggegevens. Door te vragen welke financiële omzet er hoort bij de door de bedrijven opgegeven aantallen in stuks of m2, konden wij een analyse maken die resulteerde in een 'gemiddelde' omzetpercentage dat theoretisch werd bijgedragen per gewasgroep. Daar waar de omzet al in euro’s moest worden opgegeven, was deze informatie al bekend.

Omzet

Naar aanleiding van de analyse en de bespreking hiervan in de sectorraad Bloemisterijgewassen besluit het bestuur van Naktuinbouw in de sector Bloemisterijgewassen de tarieven op basis van omzet te gaan heffen. 

Op deze website vindt u de tarievenlijst Keuringen 2020. Hier kunt u zien welke percentages er voor uw gelden.

Uitzondering 

De enige uitzondering is het areaaltarief voor Nerine en Freesia. Hier blijft het tarief bepaald worden per oppervlakte-eenheid.