Brexit

Vanaf 1-1-2021 is de Brexit een feit en dient een deel van de plantaardige producten voor export geïnspecteerd te worden. Daarnaast is er een fytosanitair certificaat noodzakelijk.
Nu zijn alle planten (hoog risicoproducten) al inspectie- en certificaatplichtig. Vanaf 1-7-2022 worden ook de laagrisico producten (bv groente en fruit, snijbloemen en alle zaden) certificaat – en inspectieplichtig.

Laatste update 23-9-2021

Brexit: erkenningsregeling voorraadkeuringen (excl. zaden)

Brexit: gebruik pre-exportcertificaat voor export VK

De Britse overheid publiceerde op 8 oktober 2020 de tweede versie van het  Border Operating Model. Deze bevatte informatie over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. De onderliggende wetgeving is in de tussentijd wel een aantal keren al aangepast. Alle afspraken uit het Border Operating Model en de onderliggende wetgeving heeft de NVWA vertaald naar de landeneisen voor VK. Ook zijn deze verwerkt in de e-CertNL applicaties.

De Britse overheid heeft op 11 maart 2021 en later begin september 2021  besloten een aantal regels voor handel met het VK uit te stellen:

  • De certificaatplicht voor alle gereguleerde planten en plantaardige producten is van 1 april 2021 naar 1 juli 2022 doorgeschoven.
  • De invoering van het verplicht inspecteren bij de Border Control Posts is verplaatst naar 1 juli  2022 (in plaats van 1 juli 2021).
  • Daarnaast is het nu tot 30 juni 2022 mogelijk een VK plantenpaspoort aan te brengen in een EU-lidstaat. Dit was tot 1 juli 2021 toegestaan.

Zie ook het bericht Britse overheid van 11 maart 2021.

Belangrijke wijzigingen

Hieronder een opsomming van enkele belangrijke wijzigingen voor de import van planten en plantaardige producten. Op de NVWA-website vindt u de belangrijke informatie over aan aantal zaken:

Er is ook een lijst van links naar de belangrijkste Britse guidances beschikbaar. Hier kunt u ook de nodige informatie raadplegen.

Planten en plantaardige producten

Vanaf 1 januari 2021 gelden alleen voor hoog-risico-planten en plantaardige producten de volgende nieuwe importeisen:

  • Hoog-risico-planten en plantaardige producten hebben een fytosanitair certificaat nodig. Op de website van de Britse overheid staat de volledige lijst van hoog-risico-planten en plantaardig materiaal.
  • De importeur in het VK moet een vooraanmelding indienen.
    • Zendingen per vliegtuig en zendingen die via een roll-on/roll-off locatie het VK binnenkomen: de vooraanmelding moet minimaal vier uur voor aankomst van de zending in het VK worden ingediend.
    • Zendingen die via een andere vervoerwijze het VK binnenkomen: de vooraanmelding moet minimaal één dag voor aankomst in het VK gebeuren.
  • Documentcontroles, identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties worden uitgevoerd. Deze controles worden gehouden op de plaats van bestemming en zijn 'risk-based'. Importerende bedrijven die als plaats van bestemming willen opereren moeten zich laten registreren. Ook moeten zij zorgen dat hun bedrijfslocatie over adequate faciliteiten beschikt om checks uit te kunnen laten voeren.

Vanaf 1 juli 2022 (was 1 april 2021) moeten alle gereguleerde planten en plantaardige producten aan bovenstaande eisen voldoen. Op de site van DEFRA is te zien om welke producten het gaat.
Voor producten waarvoor de laagste frequentie van checks (1%) geldt: de vooraanmelding hoeft alleen plaats te vinden wanneer de importeur na het indienen van de douane-invoeraangifte daarvoor instructies krijgt. Meer informatie over dit proces moet nog worden gepubliceerd.

Vanaf 1 juli 2022 (was 1 juli 2021) hebben zendingen van gereguleerde planten en plantaardige producten een verhoogd aantal identiteitscontroles en fytosanitaire inspecties nodig. De frequentie van controles en inspecties is 'risk-based'. Vanaf 1 juli 2022 vinden de controles en inspecties plaats op Border Control Posts (BCP’s). Welke producten kunnen worden gecontroleerd verschilt per BCP. Het is de verantwoordelijkheid van de importerende/exporterende partijen om ervoor te zorgen dat de zending bij de juiste BCP het VK binnenkomt. Voor een lijst van bestaande BCP’s in het VK: zie de website van de Britse overheid. De Britse overheid verkent de mogelijkheden om meer BCP’s te bouwen. Het stelde geld beschikbaar voor havens om de benodigde infrastructuur aan te leggen. Het is dus waarschijnlijk dat de lijst van BCP’s verder groeit.

Verpakkingshout

Verpakkingshout (inclusief pallets en kratten) moet vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de internationale ISPM15-standaard. Deze houdt in dat het hout zodanig is behandeld dat eventueel aanwezige schadelijke organismen zijn gedood. Verpakkingshout dat het VK binnenkomt, kan worden geïnspecteerd om te controleren of het voldoet aan de ISPM15-standaard. De frequentie van controles wordt gebaseerd op een risicoanalyse. Meer informatie over verpakkingshout is de vinden op de NVWA site.

CITES

Plant- en diersoorten die onder de bescherming van CITES vallen, staan op één van de vier bijlagen van de verordeningen voor de handel in wilde dieren en planten. Dit is afhankelijk van de mate van bescherming die nodig is. De importcontroles die op deze plant- en diersoorten van toepassing is, zijn afhankelijk van de bijlage waarop ze staan.
Vanaf 1 januari 2021 moet de import van CITES-soorten uit de EU voldoen aan dezelfde regels als de import van CITES-soorten die nu van kracht zijn voor derde landen.
CITES vergunningsaanvragen voor het VK worden afgehandeld door de APHA. De meeste vergunningsaanvragen worden binnen 15 werkdagen afgehandeld. Het kan tot 30 dagen duren.
CITES-soorten moeten het VK binnenkomen via een voor CITES aangewezen point of entry (PoE). De importeur moet de benodigde documentatie (import-/exportvergunning) overhandigen aan de UK Border Force voor inspectie en goedkeuring bij binnenkomst in het VK.

Pre-exportcertificaat

Voor sommige producten heeft het VK eisen op gebieds- of landvrijheid of op de teeltomstandigheden. Die kunnen niet altijd verklaard worden door het exporterende land. Hiervoor moet er, in geval dat het product uit een andere EU lidstaat komt, een pre-exportcertificaat opgemaakt worden in het land van teelt. De verklaringen op dit pre-exportcertificaat zijn dan de onderbouwingen voor de afgifte van een fytosanitair exportcertificaat.
Het kan gaan om materiaal uit een andere EU lidstaat via Nederland naar VK, maar ook vanuit Nederland via een andere EU lidstaat naar het VK.