Eisen aan import van planten met groeimedium

De import van planten met groeimedium moet aan strikte eisen voldoen. Importeert u planten met groeimedium? Dan moet u mogelijk actie ondernemen om import mogelijk te houden. De belangrijkste vragen en antwoorden verzamelen we hier voor u.

Publicatiedatum 20 mei 2020. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld. 

Linken

Vragen en antwoorden

 1. Waarom extra eisen?
  Uit onderzoek bleek dat groeimedium schadelijke organismen kan bevatten. De nieuwe eisen moeten meer zekerheid geven dat schadelijke organismen niet met planten met groeimedium meereizen.
 2. Om welke gewassen of producten gaat het?
  Planten, waaronder ook stekken, met groeimedium. Uitgezonderd is steriel medium van in-vitroplanten.
 3. Voor welke herkomsten is het van toepassing?
  Voor alle herkomsten buiten de EU. Enige uitzondering is Zwitserland.
 4. Welke eisen zijn van toepassing?
  Dit is op te delen in twee fasen. Voor beide fasen zijn specifieke eisen benoemd. 
  De fasen zijn:
  - Tijdens het planten (aan het begin van een nieuwe teelt)
  - Tijdens de teelt van het plantmateriaal
  Tijdens het planten (aan het begin van een nieuwe teelt)
  Moet het groeimedium waarin het plantmateriaal gepoot wordt:
 • Of vrij zijn van grond of organische bestandsdelen niet eerder gebruikt voor plantenteelt of landbouwdoeleinden. Anorganische materialen als bijvoorbeeld perliet en oasis is toegestaan
 • Of volledig nieuwe turf of kokosvezel bevatten, niet eerder gebruikt voor plantenteelt of landbouwdoeleinden
 • Of een behandeling hebben ondergaan zodat het groeimedium vrij is van schadelijke organismen. (De gebruikte methode en middel moet dan op het fytosanitair certificaat worden genoteerd)
 • Of een doeltreffende systeembenadering heeft ondergaan om te garanderen dat het vrij is van plaagorganismen

  Tijdens de teelt van het plantmateriaal
  Sinds het planten in dit groeimedium is dit:
 • En groeimedium fysiek geïsoleerd
 • En zijn er hygiënische maatregelen getroffen
 • En is het water dat wordt gebruikt vrij van schadelijke organismen
 • Of het groeimedium is binnen twee weken voor de verzending volledig verwijderd. Hiervoor moet water worden gebruikt dat vrij is van schadelijke organismen. Omplanten in groeimedium mag als dit voldoet aan de eisen zoals beschreven bij Tijdens het planten (aan het begin van een nieuwe teelt) en de omstandigheden daarna voldoen aan de eisen beschreven bij Tijdens de teelt van het plantmateriaal.

Wat is het verschil met de huidige eisen?

In de huidige situatie is een aantal landen uitgezonderd van specifieke eisen. De uitzonderingen (behalve Zwitserland) komen te vervallen.
De optie om tijdens het planten een inspectie uit te voeren op aanwezigheid van schadelijke insecten en nematoden komt te vervallen.
Het gebruik van water vrij van schadelijke organismen is nieuw.

Wat kan ik zelf doen om de import van mijn plantmateriaal mogelijk te houden?

Of en op welke wijze aan de eisen kan worden voldaan hangt af van het land vanwaar u naar de Europese Unie wilt exporteren. De officiële autoriteit van het land kan beoordelen of aan de eisen wordt voldaan. Deze verklaart dit via het fytosanitaire certificaat aan de Nederlandse autoriteiten. 

Om te checken of alle betrokkenen op de hoogte zijn kunt u de volgende stappen nemen:

 1. Vraag bij u leverancier in het derde land of zij deze nieuwe regels kennen
 2. Vraag of zij aan de eisen kunnen voldoen
 3. Vraag of de autoriteiten waarmee zij te maken hebben de nieuwe regels kennen
 4. Vraag of de autoriteiten op het fytosanitair certificaat de vereiste waarborgen kunnen verklaren

Mochten er onduidelijkheden zijn, dan kan de NVWA u verder helpen.

Wat is een goede behandeling?

Dat is afhankelijk van de autoriteiten van het land wat het fytosanitair certificaat afgeeft. Zij beoordelen of de behandeling doeltreffend is. Daarnaast controleren zij of de behandeling juist op het fytosanitair certificaat staat. In principe wordt bij import in Nederland geaccepteerd wat het verzendend land verklaart op het fytosanitair certificaat.

Wilt u een behandeling gebruiken en gaan autoriteiten in het exporterende land niet akkoord?Dan kunt u de komende maanden bij de NVWA terecht met vragen. De NVWA zal proberen een (technisch) advies te geven. Let op, er kan enige tijd overheen gaan voordat er een reactie van de NVWA komt. U kunt natuurlijk ook terecht bij de leveranciers van bestrijdingsmiddelen of bij voorlichters.

De gekozen behandeling moet in principe doeltreffend zijn tegen alle schadelijke organismen. Denk hierbij aan: Fungicide & Nematicide & Insecticide.

De NVWA beschouwt onder meer RHP-horticulture gecertificeerde grond als een doeltreffende behandeling. Het is echter de officiële autoriteit van het exporterend land die bepaalt welke behandelingen zij accorderen om aan deze eis te voldoen en het fytosanitair certificaat waarmerkt. Ook bij import in de EU is het de lidstaat die bepaalt of dit voldoende is. Mogelijk accepteren andere lidstaten RHP-horticulture gecertificeerde grond niet als doeltreffende behandeling.

Hoe ziet de controle bij import eruit?

 1. Is er groeimedium aanwezig? Dan moet bijschrijving Consignment complies with Annex VII, point 1a and  point 1b of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072 en ook minimaal de vetgedrukte tekst die staat in de 4e klom van het onderdeel Growing medium in: Bijschrijvingen bij import anders dan groenten en fruit  op het fytosanitair certificaat (FC) staan. Zo niet, dan wordt de import geweigerd. Achter de 'a' en de 'b', komt dan een aanduiding te staan aan welke eisen het materiaal voldoet.
 2. De keurmeester beoordeelt of de bijschrijving overeenkomt met wat hij waarneemt aan de partij.

Voorbeeld 1

Er zijn (restanten van) klei te zien, maar op FC staat optie 1a ii (alleen turf en/of kokosvezel aanwezig). Actie: Import van de partij wordt geweigerd.

Voorbeeld 2

Er zijn (restanten van) klei te zien, maar op FC staat optie 1a iii met als toelichting behandeling = RHP gecertificeerde grond. Actie: Import van de partij wordt geweigerd.

Voorbeeld 3

Er worden levende organismen gevonden (bijvoorbeeld insecten). 
Actie: Keurmeester neemt monster en legt partij vast. Afhankelijk van het diagnostisch onderzoek of het gaat om een quarantaine organisme, wordt de partij geweigerd of vrijgegeven.

Mijn plantmateriaal komt binnen in zaagsel, wat is van toepassing?

We maken onderscheid in twee gebruiksdoelen:

 1. Het zaagsel wordt gebruikt als groeimedium
 2. Het zaagsel wordt gebruikt als opvulmateriaal

Als het zaagsel wordt gebruikt als groeimedium, dan moet het aan de eisen aan groeimedium voldoen. Deze eisen staan beschreven bij: Welke eisen zijn van toepassing.

Zaagsel dat wordt gebruikt als opvulmateriaal hoeft niet aan deze eisen te voldoen.

Zaagsel als opvulmateriaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Voorbeeld van zaagsel als opvulmateriaal

Hoe zit het met andere eisen?

Andere bestaande eisen veranderen niet. Import vanuit China en Japan waarbij het groeimedium uit grond (zand en/of klei) bestaat, wordt onderzocht op vrijlevende aaltjes.

Waar kan ik deze informatie in wetgeving teruglezen?

U vindt deze informatie in de officiële Europese regelgeving. Raadpleeg hiervoor uitvoeringsrichtlijn 2019/2072/EU. In dit document staat de informatie over dit onderwerp op pagina 94 en 95 onder Bijlage VII punt 1.

Nederlandse versie 2019/2072/EU

Engelse versie 2019/2072/EU

Spaanse versie 2019/2072/EU

Franse versie 2019/2072/EU

Andere vraag?