Keuring en begeleiding met certificaten voor bosbouwkundig teelmateriaal

Het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal zoals zaden, stekken en planten valt onder de richtlijn 1999/105/EG. In deze richtlijn zijn 46 soorten opgenomen en 1 geslacht (Populus). De keuring op bosbouwkundig teeltmateriaal wordt verder aangescherpt. Op deze pagina leest u hier meer over.

Richtlijn wordt aangescherpt

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. EU-richtlijnen vormen de basis voor onze keuringen. Richtlijn Bosbouwkundig Teeltmateriaal (1999/105/EG) gaat over de opgave en keuring van planten bestemd voor bosbouwkundige doeleinden.

Met het certificeringssysteem Select Plant Bos en Haagplantsoen konden deelnemers aantonen dat het teeltmateriaal aan hogere kwaliteits- of gezondheidseisen voldoet. In goed overleg is besloten om per 1 januari 2021 te stoppen met het ketencertificeringssysteem Select Plant Bos en Haagplantsoen. Het biedt onvoldoende meerwaarde boven de huidige richtlijn Bosbouwkundig Teeltmateriaal (1999/105/EG). Voor de kweker verandert er in de praktijk niets. De wettelijke basis blijven wij uiteraard gewoon uitvoeren. Ook de Naamlijsten en het inzamelen van boomzaden en de controle hierop blijven bestaan.

Wel gaat Naktuinbouw een scherpere controle uitvoeren met de basiskeuring. Dit op onder andere de opslag in kuil, de koelcel en etikettering. Het teeltmateriaal moet in alle stadia zijn gescheiden naar geslacht/soort en herkomst. Dus zowel op de kwekerij als in de loods, de kuilhoek en bij levering. Iedere partij moet geïdentificeerd zijn. Dit kan met een etiket en/of een goede veldlijst.

Hoe kunt u voldoen aan de richtlijn?

De richtlijn geeft enkele verplichtingen en voorwaarden om bosbouwkundig teeltmateriaal te kunnen verhandelen. Het verhandelen van richtlijnsoorten wordt gecertificeerd met een leverancierscertificaat. Voor het verkrijgen van een leverancierscertificaat moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voor iedere perceel/partijopgave opgave voor gewaskeuring is de volgende informatie nodig:     

 • partij/bed nummer
 • aantal
 • kg uitgezaaid
 • geslacht/ soort
 • aantal bedden
 • lengte bedden
 • leeftijd
 • basiscertificaatnummer
 • herkomst
 • Certificering ja/nee

Voor elke partij moet op het bedrijf het volgende aanwezig zijn:

 • Basiscertificaten indien van toepassing (inzameling voor eigen gebruik)
 • Leverancierscertificaten Bosbouwkundig teeltmateriaal (NL en EU)

Waar wordt op gecontroleerd?

Tijdens een keuring kijkt uw Naktuinbouw-keurmeester naar de aantallen geplant/gezaaid op basis van tellen/schattingen. U heeft een labeling / goed kwekerijboek van de partijen die u heeft opgeven voor de keuring. Ook controleert de keurmeester de aanwezigheid van de certificaten van het uitgezaaide of geplante materiaal.

In de loods / kuil en bij levering moeten de partijen voorzien zijn van een etiket. Hierop staan minimaal deze gegevens:

 • Soort
 • Basiscertificaatnummer
 • Herkomstgebied 
 • Partijnummer

Jaarlijks vindt de administratieve controle plaats

Tijdens de administratieve controle kijkt de keurmeester samen met u naar vragen over plantenpaspoorten en PZ-plantenpaspoorten. Daarnaast is er extra aandacht voor leverancierscertificaten (eigen en inkoop NL/EU) en labeling van de partijen eigen en inkoop.

Hoe verkrijgt u een leveranciersdocument?

Voor het maken of laten maken van leveranciersdocumenten bent u vrij in uw keuze. Dit mag u zelf doe; via uw huisdrukker, toeleverancier of via mijnNaktuinbouw. Let op: de documenten die u zelf maakt of laat maken, moeten vooraf door Naktuinbouw geautoriseerd zijn.

Niet-bosbouwkundig teeltmateriaal

Elke lidstaat kan toestemming geven voor bepaalde soorten om materiaal in passende hoeveelheden in de handel te brengen voor niet-bosbouwkundig teeltmateriaal (NBBK). Nederland geeft toestemming voor Fagus en Carpinus. Dit zijn gewassen die veel voor haagaanplant gebruikt worden.

Wilt u Fagus / Carpinus uitzaaien?
Dan moet er een inzameldocument (eigen inzameling) of een leveranciersdocument NBBK aanwezig zijn.

Koopt u zaad in uit andere EU-landen? Dan moet er een document bij dit zaad te zijn wat aangeeft dat het voor niet-bosbouwkundige doeleinden is. Kiest u ervoor om Fagus en Carpinus voor NBBK op te zetten? Dan maakt u tijdens de administratieve controle aantoonbaar dat het materiaal wat u kweekt ook daadwerkelijk verkocht wordt voor haag.

Dit zet u op de verzendlijst

Op de verzendlijst moet de staan: tenzij anders aangegeven, zijn de planten op deze lijst, die onder de richtlijn (1999/105/EC) vallen, niet bedoeld voor bosbouwdoeleinden

Wordt er materiaal verkocht aan bijvoorbeeld spillenkwekers voor opzet van onderstammen? Dan kan dit ook zonder leverancierscertificaat geleverd worden mocht de afnemer hier geen behoeft aan hebben. Partijen hebben dan wel een onderliggend basis/leverancierscertificaat op het bedrijf van de leverancier.

De benodigde documenten

Er zijn verschillende documenten.

Bosbouwkundig teeltmateriaal (BBK):

 • Basiscertificaat: Deze wordt afgegeven door Naktuinbouw voor Zaad en Stek Richtlijn- niet richtlijn soorten (conform de richtlijn 1999/105/EG)
 • Leverancierscertificaat: Dit is een begeleidend certificaat voor zaad en planten. Het basiscertificaatnummer is leidend.  Dit certificaat is een document van de leverancier.

Niet-bosbouwkundig teeltmateriaal (NBBK):

 • Inzameldocument nbbk: Dit wordt afgegeven door Naktuinbouw. Inzameling voor NBBK dient in het programma SPB te worden ingevoerd. Naktuinbouw geeft hier goed- of afkeuring voor.
 • Leveranciersdocument nbbk:  Dit is het document dat gebruikt wordt als zaden worden verhandeld

Meer weten?

Bekijk meer informatie over de genoemde onderwerpen op onze website: