Bonus-malussteekproef export groente- en bloemzaden

Publicatiedatum Nieuws: 09 januari 2018

Vanaf 1 februari 2018 gaat de bonus-malusregeling in voor export van groente- en bloemzaden. De nieuwe werkwijze is risicogerichter en met meer verantwoordelijkheid voor de exporteur. De regeling is niet verplicht. Exporteurs kunnen vrijwillig deelnemen aan de regeling. 

In augustus 2014 is er vanuit de adviescommissie Naktuinbouw FZI een voorstel aan de NVWA gedaan om de steekproef export zaaizaden aan te passen. De gedachte was om, onder bepaalde voorwaarden, over te kunnen stappen naar een meer risicogerichte systeembenadering. In juni 2017 gaf de NVWA een akkoord om een pilot op te starten. De pilot vond in oktober/november 2017 plaats met vier bedrijven. Uit de evaluatie hiervan bleek dat de nieuwe opzet iets toevoegt en voor de bedrijven een verbetering kan betekenen. Het is een mooie opstap naar volledig digitaal certificeren.

Huidige werkwijze

In de huidige situatie wordt van alle aangeboden exportcertificaten een beperkt aantal volledig beoordeeld tijdens een inspectiebezoek. Van alle fytosanitaire certificaten worden uiteraard de invulling en bijlagen gecontroleerd. Bij het aanbieden van een tot tien certificaten tijdens het bezoek, wordt de dekking van één certificaat volledig beoordeeld. Bij het aanbieden van elf tot twintig certificaten worden de dekkingen van twee certificaten volledig beoordeeld. Enzovoorts. Welke certificaten binnen deze steekproef vallen, is volledig aan de keurmeester. Er zijn geen criteria voor welke certificaten wel of niet binnen de steekproef moeten vallen. Indien een eis niet of op een onjuiste manier wordt gedekt door de exporteur, zullen de dekkingen van alle tijdens dit bezoek aangeboden certificaten beoordeeld worden. Tevens worden alle certificaten die tijdens het eerstvolgende bezoek worden aangeboden volledig beoordeeld. De steekproefgrootte (aantal te controleren dossiers) is gemiddeld 15%.

Nieuwe werkwijze bonus-malus (BM) groente- en bloemzaden

De nieuwe werkwijze heeft een andere insteek. De controle van de eisen en dekkingen gebeurt niet tijdens het inspectiebezoek, maar vindt op een later moment plaats. De werkwijze is als volgt:

  • De exporteur maakt het certificaat op in E-certNL en vraagt inspectie aan (ook huidige werkwijze)
  • De keurmeester bezoekt de exporteur en waarmerkt de certificaten. Daarbij wordt alleen de opmaak van het certificaat beoordeeld, niet de bijschrijvingen en dekkingen. Dit houdt in dat de handwijzer hierbij niet nodig is en aangeboden hoeft te worden.
  • Bij de controle van de opmaak van het certificaat hoort, in geval van model 20, ook de link tussen originele onderliggende certificaat of certificaten. Het gaat in dit geval om de controle van de nummers, landen en producten.
  • Na een bepaalde periode (zie verderop) zal Naktuinbouw aangeven welke dossiers er in de uitgestelde steekproef vallen. Er wordt direct een afspraak gemaakt voor de uitgestelde steekproef. De exporteur zorgt ervoor dat het volledige dossier klaarligt om tijdens het bezoek te controleren.
  • Tijdens deze uitgestelde steekproef worden van de aangegeven dossiers alle dekkingen beoordeeld. De werkwijze is hierbij gelijk aan de huidige werkwijze van het controleren van eisen en dekkingen. Indien een dossier niet klopt, kan dit gevolgen hebben voor de BM-trede (steekproefgrootte en de frequentie van de uitgestelde steekproef) van deze exporteur. Indien er vaker fouten worden aangetroffen, kan dit ook gevolgen hebben voor de deelname aan dit systeem. De details hierover staan verderop.
  • Voor de export van spinaziezaad naar de USA verandert er niets. De visuele inspectie vindt altijd plaats.
  • Voor export naar de Russische Federatie verandert er niets. De identiteitsbepaling vindt altijd plaats.

Standaard uitgestelde steekproef één maand na start deelname

Deelname aan de bonus-malusregeling is vrijwillig. Starten kan op elke eerste van de maand. Stoppen alleen na een uitgestelde steekproef. Als een exporteur heeft aangegeven deel te willen nemen, dan wordt standaard na één maand de uitgestelde steekproef uitgevoerd.

  • BM-trede 1: De steekproefgrootte is 12% van de certificaten. Altijd naar boven afgerond, want we controleren tenslotte geen halve certificaten.
  • BM-trede 2: Als een exporteur binnen de afgesproken foutmarge blijft, gaat de exporteur naar BM-trede 2. Dat wil zeggen een periode van twee maanden en een steekproefgrootte van 10%.
  • BM-trede 3: Blijven ze dan binnen de afgesproken foutmarge, gaan ze naar een periode van drie maanden en een steekproef van 8%.

Mocht een exporteur boven de afgesproken foutmarge komen, dan gaat hij een stap terug. Of als de foutmarge te groot is twee treden terug. Als in de maandelijkse cyclus tweemaal de foutmarge te groot is, wordt de deelname aan de BM-regeling groente- en bloemzaden ingetrokken voor zes maanden. Dan wordt gewerkt via de huidige werkwijze. De 1-op-10-controle vindt dan tijdens het inspectiebezoek plaats. Bij een fout wordt overgegaan op een 100%-steekproef van datzelfde inspectiebezoek en het eerstvolgende inspectiebezoek.                

Foutmarges tijdens uitgestelde steekproef

Bij de constatering van een fout moet de exporteur binnen een week een reactie/uitleg hierop geven. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Wat is er fout (gegaan)? Aan de hand daarvan bepaalt Naktuinbouw of de fout gevolgen heeft. Betreft het een vergissing of een fout? Of is het geen fout van de exporteur?

Aantal FC’s in steekproefFouten toegestaanEén BM-trede terugBM-treden
1 -7 certificatenhalve fout (= vergissing)één fout – anderhalve foutmeer dan anderhalve fout
8 - 15 certificatenéén foutanderhalve fout – twee foutenmeer dan twee fouten
16 - 30 certificatenanderhalve fouttwee fouten – tweeëneenhalve foutmeer dan tweeënhalve fout
> 31 certificatentwee foutentweeëneenhalve fout – drie foutenmeer dan drie fouten

 Bij de cyclus van twee maanden geldt twee BM-treden terug als terug naar BM-trede 1 en daar als eerste fout. Overschrijding van het aantal fouten na de volgende maandelijkse uitgestelde steekproef leidt tot uitsluiting van deelname voor zes maanden. De werkwijze van de uitgestelde steekproef is inhoudelijk gelijk aan de controle van de steekproef in de huidige werkwijze. Daarvoor zijn dezelfde voorwaarden en werkinstructies van kracht. Evaluatie van de BM-regeling groente- en bloemzaden vindt plaats in de adviescommissie Naktuinbouw FZI.

 

Waarmerken op kantoor FZI

De werkwijze voor waarmerken op kantoor is volledig gelijk aan die in het veld. Ook deze exporteurs kunnen deelnemen aan de BM-regeling groente- en bloemzaden. Als deze exporteurs niet deelnemen, werken we volgens de huidige instructies. Dat kan inhouden dat er vaker om dekkingen gevraagd wordt.

Wilt u deelnemen?

Exporteurs kunnen vrijwillig deelnemen aan de bonus-malusregeling export groente- en bloemzaden. Deze is niet verplicht. Deelnemen kan vanaf 1 februari 2018. Aanmelden voor de regeling kan door een e-mail te sturen. Deelname gaat altijd in op de eerste van een maand.