Lees voor
Wet- en regelgeving

1 / 1

Regelgeving

Teelt- en plantmateriaal dat verhandeld wordt moet aan eisen en regelgeving voldoen.

Teeltmateriaal

Bedrijven die teeltmateriaal produceren en verhandelen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het materiaal aan de gestelde fytosanitaire- en kwaliteitseisen voldoet.

Deze eisen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. De lidstaten van de Europese Unie vertalen deze regels in nationale wetgeving. In Nederland liggen de richtlijnen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Nederlands
Het Naktuinbouw Keuringsreglement 2023 en beleidsregel voor Nederland ligt vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet. De actuele versie van de Nederlandse wet- en regelgeving vindt u op wetten.nl. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam van de wet- of regelgeving op deze website.

Europese Unie
Naast de Nederlandse wetgeving zijn er verschillende Europese Unie voorschriften. Het gaat om beschikkingen voor verschillende sectoren.

De actuele versie van de Europese Unie wet- en regelgeving vindt u op Eur-lex.europa.eu. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam of het nummer van de wet- of regelgeving op deze website.

Bosbouwkundig teeltmateriaal
Beschikking van de Commissie van 21 februari 2003 houdende machtiging van de lidstaten om op grond van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad besluiten te nemen over in derde landen voortgebracht bosbouwkundig teeltmateriaal

Verordening (EG) Nr. 2301/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad met betrekking tot de definitie van geringe hoeveelheden zaad

Verordening (EG) Nr. 1602/2002 van de Commissie van 9 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de machtiging van lidstaten om het verkopen van gespecificeerd bosbouwkundig teeltmateriaal aan de eindgebruiker te verbieden

Verordening (EG) Nr. 1597/2002 van de Commissie van 6 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de vorm van de nationale lijsten van uitgangsmateriaal van bosbouwkundig teeltmateriaal

Verordening (EG) Nr. 1598/2002 van de Commissie van 6 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de wederzijdse administratieve bijstand tussen officiële instanties

Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal

Fruitgewassen
De basis is de Richtlijn 2008/90/EG van de Raad van 29 september 2008 voor het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, en van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt (Herschikking).

De volgende uitvoeringsrichtlijnen zijn sinds 1-1-2017 van kracht:

  • Uitvoeringsrichtlijn 2014/96/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014
    voor de voorschriften voor het etiketteren, plomberen en verpakken van teeltmateriaal van fruitgewassen, en van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt, die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad vallen
  • Uitvoeringsrichtlijn 2014/97/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014
    tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad voor de registratie van leveranciers en van rassen en de gemeenschappelijke lijst van rassen
  • Uitvoeringsrichtlijn 2014/98/EU VAN DE COMMISSIE van 15 oktober 2014
    tot uitvoering van Richtlijn 2008/90/EG van de Raad voor specifieke voorschriften voor de in bijlage I bij die richtlijn bedoelde geslachten en soorten van fruitgewassen, specifieke voorschriften waaraan leveranciers moeten voldoen, en nadere voorschriften betreffende officiële inspecties.

Richtlijn 2003/111/EG van de Commissie van 26 november 2003 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 92/34/EEG voor het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, en van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt.

75/287/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 april 1975 tot ontheffing van het Koninkrijk Denemarken, Ierland, het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van de toepassing van de richtlijn van 9 april 1968 voor het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal van wijnstokken
(Slechts de teksten in de Engelse, Deense en de Nederlandse taal zijn authentiek)
Publikatieblad nr L 122 van 14/05/1975 BLZ. 0015 - 0015

Groenteplanten
Richtlijn 2008/72/EG van de Raad van 15 juli 2008 voor het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad

Richtlijn 93/62/EEG van de Commissie van 5 juli 1993 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het toezicht op en de controle van leveranciers en bedrijven overeenkomstig Richtlijn 2008/72/EG van de Raad voor het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad

Richtlijn 93/61/EEG van de Commissie van 2 juli 1993 tot vaststelling van de schema's met de eisen waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad, overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 2008/72/EG van de Raad moeten voldoen

Groentezaden
Richtlijn 2004/117/EG van de Raad van 22 december 2004 tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG en 2002/57/EG voor onderzoeken onder officieel toezicht en de gelijkwaardigheid van in derde landen geproduceerd zaaizaad

Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 voor het in de handel brengen van groentezaad

Beschikking 2004/842/EG: Beschikking van de Commissie van 1 december 2004 tot vaststelling van uitvoeringsregels volgens welke de lidstaten toestemming kunnen geven voor het in de handel brengen van zaai- of pootgoed van rassen waarvoor de opname in de nationale rassenlijst voor landbouw- of groentegewassen is aangevraagd.

Siergewassen
Richtlijn 98/56/EG van de Raad van 20 juli 1998 voor het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen

Richtlijn 1999/68/EG van de Commissie van 28 juni 1999 tot vaststelling van aanvullende bepalingen voor tot de op grond van Richtlijn 98/56/EG van de Raad door de leveranciers bij te houden rassenlijsten van siergewassen

Richtlijn 93/49/EEG van de Commissie van 23 juni 1993 tot vaststelling van het schema met de voorwaarden waaraan siergewassen en teeltmateriaal daarvan overeenkomstig Richtlijn 91/682/EEG van de Raad moeten voldoen

Richtlijn 1999/66/EG van de Commissie van 28 juni 1999 houdende voorschriften voor het overeenkomstig Richtlijn 98/56/EG door de leverancier op te maken etiket of ander document

Wetgeving amateurrassen/ instandhoudingsrassen
Richtlijn 2009/145/EG. Sinds 2009 is er nieuwe wetgeving vanuit Brussel omtrent het in het verkeer brengen van zoals Naktuinbouw het noemt 'amateurrassen & instandhoudingsrassen'. In de wetgeving wordt dit genoemd als: 'Tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen'.

Fytosanitair
EU-Plantgezondheidsverordening:
Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten,

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072 van de Commissie van 28 november 2019 tot vaststelling van eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1191 van de Commissie van 11 augustus 2020 tot vaststelling van maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van het tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) te voorkomen

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1201 van de Commissie van 14 augustus 2020 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van Xylella fastidiosa (Wells et al.) te voorkomen.

Eindproduct

Voor overige producten, zoals eindproduct is de EU-Plantgezondheidsverordening met nummer 2016/2031/EU van toepassing.

Zoeken

EUR-Lex wet- en regelgeving NL wet- en regelgeving Derde landeneisen