Lees voor

Monstername tomaten- en paprikazaden bij import

Wat houdt dit in de praktijk in?

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft opdracht gegeven om importmonsters te nemen van tomaten- en paprikazaden.

Op de website van de NVWA staat de achtergrond informatie beschreven.

Het systeem CLIENT import bepaalt per aangifte van welk fytosanitair certificaat een monster moet worden genomen. Ook bepaalt het systeem welk gewas (tomaat of paprika) binnen het fytosanitair certificaat geselecteerd wordt voor monstername. Indien er meerdere gewasregels worden geselecteerd van hetzelfde fytosanitair certificaat wordt vanuit de grootste gewasregel  de grootste partij bemonsterd. Kortom per fytosanitair certificaat wordt één partij/batch bemonsterd.

Indien er in één CLIENT import aangifte meerdere gewasregels zijn opgenomen en/of meerdere fytosanitaire certificaten vermeld zijn, geldt dat elk fytosanitair certificaat de basis is. Per fytosanitair certificaat wordt bepaald of er wel of niet bemonsterd moet worden. Als er meerdere gewasregels in één aangifte geselecteerd worden voor bemonstering,  van hetzelfde fytosanitair certificaat, zal de keurmeester de partij met het grootste gewicht bemonsteren. (indien dat niet bemonsterbaar is bv resistent ras dan wordt de partij met het één na grootste gewicht bemonsterd enz.).

Bij een bemonstering wordt het gehele certificaat vastgelegd, ongeacht het aantal gewasregels dat dit fytosanitair certificaat in de CLIENT import aangifte heeft. Na de bemonstering legt de keurmeester het gehele geslacht op het fytosanitair certificaat vast. Dus in geval van een monster in het tomatenzaad worden alle tomatenzaden van dit fytosanitair certificaat vastgelegd.

Na de  bemonstering door een Naktuinbouw keurmeester ontvangt u een blokkadeformulier met daarop de gegevens van het vastgelegde fytosanitair certificaat en de bemonsterde partij. Op dit blokkadeformulier staat ook het monsternummer waarmee het laboratorium de toets inzet/verwerkt. Wij verzoeken u geen contact met het laboratorium op te nemen over de uitslag. Dit loopt via de planning van FZI. De geschatte doorlooptijd is ongeveer drie weken.

Zolang het fytosanitair certificaat is vastgelegd mogen er geen handelingen worden uitgevoerd aan het materiaal. Het mag niet worden vervoerd, het mag niet worden bewerkt en/of verpakt. Het moet worden opgeslagen totdat de uitslag bekend is en het materiaal wordt vrijgegeven. Ook mogen er geen andere aanvullende monsters van deze partij genomen worden. Alleen handelingen die nodig zijn om de houdbaarheid van het product te garanderen zijn wel toegestaan (klimatologisch geschikte opslag).

Wanneer de toetsuitslag negatief is, ontvangt u zoals gewend een Naktuinbouw laboratorium attest met daarop de vermelde gegevens die u ook op het blokkadeformulier kunt terugvinden. Als de uitslag positief is ontvangt u bericht van de NVWA.

Zie ook het register verplichte monstername bij import van de NVWA.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wie bepaalt het percentage van bemonstering en wat is het percentage ?

In de huidige wetgeving staat beschreven dat een lidstaat jaarlijks 20% van binnenkomende importzendingen moet aanhouden en toetsen op de aanwezigheid van ToBRFV. Voor origine China en Israel heeft de EU bepaald dat vanaf 2-11-2021 respectievelijk 100% en 50% van de zendingen bemonsterd moet worden. De NVWA bepaalt hoe het percentage bepaald en ingesteld wordt.

Wat is het grootste verschil tussen de werkwijze voor en na 15 juli 2021?

Voor 15 juli was de basis de gewasregel binnen aangifte in CLIENT import. Dat is nu het fytosanitair certificaat. Bij monstername wordt nu het bemonsterde gewas in zijn totaal vastgelegd ongeacht het aantal gewassregels in de CLIENT import aangifte.

Wat is de doorlooptijd van de monstername en het onderzoek?

De doorlooptijd van toetsing zal ongeveer 3 weken bedragen en dit kan nog oplopen wanneer er pieken in het aanbod zijn. De monstername en het laboratoriumonderzoek komen voor rekening van de importeur. Bij een positieve toetsuitslag zal de doorlooptijd van de toetsing langer zijn, omdat de NVWA ter bevestiging een tweede toets dient uit te voeren.

Wat zijn de gevolgen van een positieve testuitslag?

Indien de bevestigingstoets (NVWA) op bijvoorbeeld een partij tomatenzaad uitwijst dat die partij positief is voor ToBRFV, heeft dat gevolgen voor alle partijen tomatenzaad die onder hetzelfde fytosanitair certificaat vallen. De toets geeft immers aan dat dit certificaat ten onrechte is afgegeven. Het gevolg hiervan is dat met ingang van 15 juli 2021 alle partijen tomatenzaad die vallen onder het bemonsterde fytosanitair certificaat geretourneerd, vernietigd of afzonderlijk getoetst moeten worden

Mag ik zelf het monster nemen?

Ja, of u nu een beëdigd monsternemer in huis heeft, of niet, u mag tijdens de importinspectie zelf het monster nemen. Echter alleen onder toezicht van de keurmeester van Naktuinbouw, die u waar hij of zij dat nodig acht van aanwijzingen voorziet.

De keurmeester is wat later, en heeft doorgegeven dat er bemonsterd moet worden, kan ik nu zelf alvast het monster uit de partij halen?

Nee u kunt alleen zelf bemonsteren wanneer de keurmeester aanwezig is, en onder toezicht u akkoord heeft gegeven om de handelingen uit te voeren.

Ik heb zelf het monster genomen, en met mijn apparatuur afgemeten hoeveel zaden er bemonsterd zijn, toch krijg ik een melding dat ik tekort zaden heb bemonsterd, klopt dat wel?

Het Naktuinbouw Laboratorium kan natuurlijk vanwege strikte protocollen, de aantallen op een andere manier bepalen dan u dat op uw bedrijf kunt doen. Dit kan voor kleine verschillen zorgen. Zorg er daarom ook voor dat u altijd een klein % meer zaad bemonsterd. Dit om  vertraging te voorkomen.

Ik heb een melding gehad dat er te weinig zaad is bemonsterd, welke gevolgen heeft dit?

Wanneer het laboratorium te weinig zaden vaststelt in het monster  dient er een extra monster genomen te worden. Indien u zelf het monster heeft genomen zal u verzocht worden om tijdens de aanwezigheid van een Naktuinbouw keurmeester het tekort aan te vullen, het laboratorium zal pas met de toets beginnen als de benodigde hoeveelheden aanwezig zijn.
U kunt bij een gering tekort ook kiezen om de toets doorgang te laten vinden, maar u kunt dan geen rechten ontlenen aan de uitslag. Die kan dan niet gelden als exportdekking.

De keurmeester heeft gecoat zaad bemonsterd, wat moet ik nu doen?

Als de keurmeester ervoor kiest om gecoat zaad te bemonsteren, heeft u tijdens de importinspectie de gelegenheid gekregen om aan te tonen dat het zaad gecoat is, en uitgezonderd is van bemonstering. Wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van die gelegenheid, zal het monster alsnog getoetst worden.
Aantoonbaar gecoat zaad zullen we niet bemonsteren en onderzoeken.

Hoe wordt bepaald welke partij bemonsterd moet worden?

Het CLIENT import systeem bepaalt voor elke aangifte per gewasregel of er wel/niet bemonsterd moet worden op basis van een door de NVWA ingesteld percentage. Per fytosanitair certificaat wordt vervolgens bepaald of er wel/niet bemonsterd moet worden. Mochten er in één aangifte meerdere regels, van hetzelfde fytosanitair certificaat geselecteerd worden dan wordt er maar één monster genomen. De zwaarste partij van dat fytosanitair certificaat wordt dan bemonsterd.

Ligt de keuze welke partij bemonsterd wordt bij de keurmeester?

Nee, het systeem CLIENT import selecteert de productregel in CLIENT import. Per fytosanitair certificaat wordt dan wel/niet bemonsterd. 

Kan ik meerdere regels in CLIENT import aanmaken?

Ja, maar de selectie wel/niet bemonsteren vindt plaats op het niveau van het fytosanitair certificaat. Bij meerdere regels in CLIENT import, met hetzelfde fytosanitair certificaatnummer wordt er dus geen onderscheid gemaakt tussen de regels. Het geslacht van de bemonsterde zaden van het gehele fytosanitaire certificaat wordt vastgelegd. Dus in geval van een monster in het tomatenzaad worden alle tomatenzaden van dit fytosanitair certificaat vastgelegd.

Wordt de zending vastgelegd als er bemonsterd wordt?

Ja, de basis voor de vastlegging is het fuytosanitaire certificaat. Dus in geval van een monster in het tomatenzaad worden alle tomatenzaden van dit fytosanitair certificaat vastgelegd.

Mag ik handelingen aan de vastgelegde partijen?

Nee, er mogen geen handelingen verricht worden aan partijen die zijn vastgelegd.

Kan de bemonsterde partij niet in CLIENT import worden vrijgegeven en op blokkadeformulier vastgelegd worden?

Nee, want als de partij onverhoopt positief getest wordt staan de verkeerde gegevens in de systemen. Dat is niet de bedoeling. Ook kan dan bv de notificatie aan het derde land niet meer gemaakt worden.

Kunnen de niet bemonsterde partijen niet vrijgegeven worden met een blokkadeformulier?

Nee, het is niet mogelijk om niet bemonsterde partijen uit hetzelfde fytosanitair certificaat (of aangifte) vrij te geven via een blokkadeformulier.

Kan Naktuinbouw niet coulanter omgaan met deze regels?

Nee, Naktuinbouw voert de inspecties uit op basis van instructies van de NVWA die gebaseerd zijn op Europese wetgeving.

Mijn aangever krijgt een bevestiging van de bemonstering, maar wij zijn de importeur, kunnen wij ook een bevestiging van de bemonstering krijgen?

Nee, voor Naktuinbouw is de aangever of agent (tussenpersoon) die een importeur gebruikt de aanvrager van de importinspectie.

De keurmeester moet veel uitzoeken bij import, is er geen Naktuinbouw instructie die we kunnen inzien om het proces te versnellen?

Nee, Naktuinbouw heeft voor dit specifieke proces geen instructie beschikbaar voor de bedrijven. Die voor de keurmeesters is een intern document en niet voor de bedrijven.

Er is een partij bemonsterd die gecoat is, hoe kan dit gecorrigeerd worden?

In principe zijn gecoate zaden uitgezonderd van de verplichte monstername.
Het kan zijn dat de keurmeester twijfelt of de partij wel of niet gecoat is, u wordt als importeur dan gevraagd aan te tonen dat het product gecoat is. Bij twijfel kan de keurmeester besluiten de partij toch te bemonsteren, wanneer u bijvoorbeeld niet kunt aantonen dat het product gecoat is. Wanneer de partij bemonsterd is, is correctie niet meer mogelijk. De partij volgt dan het reguliere proces, ons laboratorium kan de toets gewoon uitvoeren.

Wij importeren alleen geprimed zaad, kan dit ook niet uitgezonderd worden van de verplichte monstername?

Nee, het primen van zaad heeft geen aantoonbare invloed op de aanwezigheid van het organisme, of op de uitvoering van en het resultaat van de laboratoriumtoets die bij Naktuinbouw wordt uitgevoerd.

Aan wie wordt de monstername in rekening gebracht?

De aangever is voor Naktuinbouw de opdrachtgever en ontvangt de factuur voor de importinspectie dus ook voor deze monsternames.

Wie krijgt de uitslag van de monsternames?

De Uitslagen worden verstuurd aan de aangever en aan het, in ons systeem staande, e-mailadres van de inspectielocatie.

Kan er extra informatie op de uitslag gezet worden, zoals bv een AWB?

Nee, dat is niet mogelijk. De link naar de zending is het monsternummer en het lot- en/of  batchnummer.

Ontvangen we ook de lab attest om die te kunnen gebruiken als exportdekking?

Ja, bij de uitslagbrief zit de attest als bijlage. Deze attest kan voor betreffende lot/batchnummer gebruikt worden als exportdekking.

Wij importeren 100 zakjes van 7 gram, op het fytosanitair certificaat staat 700 gram, maar dit valt toch buiten de bemonstering?

Nee, in eerste instantie is het fytosanitair certificaat leidend, 700 gram wordt gezien als 1 partij.
Indien u de beschikking heeft over een duidelijke paklijst met 100 x 7 zakjes van verschillende batches(rassen) kan dit voor u een uitkomst bieden, en hoeft de keurmeester misschien niet te bemonsteren. Enkel en alleen een doos met meerdere zakjes erin geven geen aanleiding om de partij anders te zien dan het fytosanitair certificaat aangeeft.

De keurmeester wil inzicht in de paklijst met variëteiten. Ik wil die niet delen, moet dit toch?

Wanneer u meerdere rassen importeert op één fytosanitair certificaat, maar dit certificaat toont één enkel gewicht van een gewas, en geen rassen, dan kan een paklijst uitkomst bieden. Voorwaarden aan de paklijst zijn wel dat er:
    a; duidelijk zichtbaar is dat het meerdere rassen betreft,
    b; niet alleen bestaat uit partijnummers maar ook ras gegevens
    c; de paklijst op enige manier aan de zending te koppelen is (bijvoorbeeld door het noemen   van het fytosanitair certificaat nummer)

Waarom vraagt Naktuinbouw om een paklijst met variëteiten? De keurmeester kan ons toch vertrouwen op de verschillende batchnummers die de zending heeft?

Er zijn twee redenen waarom Naktuinbouw inzicht wil hebben in de paklijst met rassen/variëteiten. Ten eerste omdat Naktuinbouw bij een audit moet kunnen aantonen dat de beslissingen zijn gebaseerd op feiten. Batchnummers aan zakjes in een doos geven geen garantie dat dit verschillende rassen of partijen betreffen. Dit zouden ook utility en purpose nummers kunnen zijn, die puur voor intern bedrijfsgebruik zijn bedoeld maar waar nog steeds sprake is van hetzelfde oogstmoment van één ras. De tweede reden is dat we dit bij alle bedrijven aanhouden, om een uniforme en heldere werkwijze bij de importbemonstering te bewerkstelligen, om zo voor u te voorkomen dat we verschillend handelen.

Waarom heeft de keurmeester een mengmonster genomen van meerdere batches of rassen?

U heeft tijdens de importinspectie de gelegenheid om aan te tonen dat de geïmporteerde zending uit meerdere rassen bestaat. Wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van deze gelegenheid wordt het monster alsnog getoetst. Ook als de keurmeester volgens u een mengmonster heeft genomen van meerdere rassen. Aantoonbaar meerdere rassen zullen wij niet in een mengen in een bemonstering.

Feedback
Sluiten