Lees voor

Terug naar overzicht

Bacterievuurcontroles van start

Publicatiedatum: 1 juli 2024

Naktuinbouw is gestart met inspecties in zogenoemde bufferzones voor bacterievuur in Nederland. Zowel op de kwekerijen, in de groene ruimte als in fruitteeltpercelen kunt u inspecteurs tegenkomen.

Bufferzones

Nederland telt tien bufferzones waarbinnen Naktuinbouw controleert op bacterievuur. Het instellen van deze bufferzones en het uitvoeren van de intensieve inspecties werken uitstekend om verspreiding van bacterievuur binnen Europa te voorkomen en de afzetmogelijkheden voor bedrijven te vergroten.

In Nederland is sinds 1983 wettelijk vastgelegd dat verspreiding van bacterievuur (Erwinia amylovora) in bepaalde gebieden, de zogenoemde bufferzones, moet worden voorkomen. Dit is geregeld in de ‘Regeling Plantgezondheid’, artikel 13 en 14. Hierin zijn ook de gebieden bepaald, maar men kan deze ook bekijken in de webviewer van de NVWA. 

Verspreiding van Bacterievuur

Bacterievuur kan producten op kwekerijen infecteren en door de quarantainestatus de verhandelbaarheid beperken, wat grote economische schade veroorzaakt. De invoering van de bufferzones is succesvol. Sinds het instellen van de bufferzones is het aantal aantastingen in deze bufferzones gedaald van circa duizend naar ongeveer honderdvijftig aantastingen per jaar.

Speciale status

Door het instellen van de bufferzones kunnen waardplanten die in dit gebied bedrijfsmatig worden geteeld de speciale status (PZ-ERWIAM) krijgen. Nederlandse bedrijven met waardplanten met deze speciale status mogen deze verhandelen naar gebieden binnen Europa die officieel vrij zijn van Bacterievuur. Dit zijn beschermde gebieden, oftewel 'Zone Protecta'.

Controles

De controles vinden ieder jaar plaats in de periode van juni tot oktober. In dezelfde periode worden ook de kwekerijen tweemaal intensief gecontroleerd. Daarnaast wordt er latent getoetst op de mogelijke aanwezigheid van Bacterievuur. Binnen de bufferzone is het aanplanten van een aantal Bacterievuur gevoelige planten - zoals de wilde meidoorn (Crataegus) - verboden.

Boomkwekers en fruittelers hebben groot belang bij het vernietigen en verwijderen van besmette planten om aantasting van productiepercelen te voorkomen. De kosten van de controles in de bufferzones worden daarom gedragen door de deelnemende bedrijven. Deelname is geheel vrijwillig, maar zonder deelname is het verkrijgen van de PZ-ERWIAM status niet mogelijk.

Positieve ervaringen

De ervaringen met deze controles zijn positief. Niet alleen door het aanplantverbod, maar vooral als gevolg van de intensieve inspecties en het naleven van de opgelegde maatregelen in de bufferzones. Dit jaar is er één bufferzone aangepast op verzoek van de boomkwekerijsector. De wijziging is aangekondigd in de Staatscourant. Inspecties gebeuren in opdracht van de Raad voor de Boomkwekerij en op basis van de instructies van de NVWA.

Deelnemen

Teelt u boomkwekerijgewassen in een van de bufferzones? En heeft u ook interesse om uw producten in aanmerking te laten komen voor de PZ-ERWIAM-status? Stuur ons dan een e-mail, zodat wij u meer informatie kunnen geven.

Terug naar overzicht