Lees voor

Terug naar overzicht

Keuringsdiensten leggen afspraken over plantgezondheid vast

Publicatiedatum: 6 oktober 2023

Op 29 september tekenden het ministerie van LNV en de vier plantaardige keuringdiensten BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw de Meerjarenovereenkomst uitvoering Plantgezondheidswetgeving.

Door de komst van de Europese Plantgezondheidsverordening 2016/2031 in 2019 werd het tijd de in 2007 opgestelde meerjarenovereenkomst (MJO) te actualiseren. Alle partijen die bij de uitvoering van de plantgezondheidswetgeving betrokken zijn (het ministerie van LNV, NVWA en de keuringsdiensten BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw) vonden een MJO een goed werkend instrument om samen afspraken te maken over de uitvoering van deze wetgeving, onder systeemverantwoordelijkheid van de minister.

Goede samenwerking cruciaal
De MJO gaat over het fytosanitaire domein en niet over de kwaliteitsaangelegenheden. Die steunen op de Zaaizaad- en plantgoedwet of de Landbouwkwaliteitswet. Ook heeft de MJO geen externe werking voor derden: het gaat om de (interne) afspraken rond samenwerking tussen de keuringsdiensten en LNV en NVWA. De NVWA en keuringsdiensten werken daarvoor nauw met elkaar samen aan een gedeeld doel. Namelijk het beschermen van de plantgezondheid, als collega’s van één huis.

Stef Schuijt, directeur Naktuinbouw: "Een goede samenwerking is van cruciaal belang omdat het fytosanitaire bestel continue ontwikkeling vereist. Zowel in aanpassing op de internationale context als in de werkprocessen van de bij de MJO betrokken partijen."

Afspraken en taken
In de MJO staan afspraken over de uit te voeren werkzaamheden, het tweedelijnstoezicht door het ministerie van LNV en de NVWA, de kwaliteits-, en accreditatieverplichtingen, informatieverstrekking, handhaving en de rolverdeling bij crises en incidenten.
De keuringsdiensten BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw voeren de taken rond plantenpaspoorten, het toezicht op RNQP-organismen en import uit op basis van een algemene maatregel van bestuur (AMvB): het Besluit Plantgezondheid. Hierin zijn zij aangewezen als de bevoegde autoriteit. De fytosanitaire exportinspecties verrichten de keuringsdiensten op basis van mandaat en afspraken met NVWA. Ook zijn de keuringsdiensten de uitvoerende organisaties voor alle met im- en export samenhangende controlewerkzaamheden, de monitoring en surveyactiviteiten op de aanwezigheid van q-(waardige) organismen en het opstellen van – daar waar relevant – teeltvoorschriften en het toezicht op de naleving daarvan.

Gezamenlijke overeenkomst
Omdat in de basis de afspraken tussen de keuringsdiensten, het ministerie en de NVWA gelijk zijn, zijn de vier afzonderlijke overeenkomsten samengevoegd en geactualiseerd. De afspraken die per keuringsdienst verschillen, gezien de specifieke sectoren, zijn in een bijlage toegevoegd. Met de ondertekening van deze MJO vervalt de op 1 september 2007 inwerking getreden MJO Plantkeur. De op 29 september jl. getekende MJO heeft een looptijd voor onbepaalde tijd.

Foto v.l.n.r.: Stef Schuijt (directeur Naktuinbouw), Liesbeth Kooijman (algemeen directeur KCB), Marjolein Voslamber (pSG LNV), Kees van Ast (voorzitter BKD), Jan Duijsens (algemeen directeur NAK).

Terug naar overzicht