Lees voor
Sluiten

Terug naar overzicht

Minder aantastingen gevonden bij bacterievuurcontroles

Publicatiedatum: 30 oktober 2023

De bacterievuurcontroles zijn afgerond en geëvalueerd. Er zijn dit jaar behoorlijk minder vondsten: van de 250 bacterievuuraantastingen in 2022 naar 150 aantastingen dit jaar.

Afbeelding: Opmerkelijk dit jaar was een vondst in de vruchten van een perenboom. Vaak zien we de slijmvorming op de takken, maar nu ook op de vrucht. (Bron: Rene van der Ploeg)

Minder bacterievuurbesmettingen in 2023

Zowel in de groene ruimte, de fruitteelt en op de kwekerijen zijn minder besmettingen geweest. Met name in de kwekerijen zagen we een behoorlijke afname van de besmettingen. We zien weer een stuk bewustwording bij de bedrijven. Goede eigen controles en bedrijfshygiëne op de kwekerijen zijn belangrijk en noodzakelijk in de strijd tegen bacterievuur. Vergeet hierbij de omgeving rondom de kwekerijen niet en neem deze ook mee in de controles.

Verder is het een natter jaar geweest en is er niet zoveel beregend tijdens de zeer warme dagen. Warm weer en vochtige omstandigheden zijn namelijk ideaal voor het uitbreken van bacterievuur (Erwinia amylovora). Deze bacterie kan grote schade aanrichten aan zowel meidoornhagen als aan fruit- en laanbomen. 

Bacterievuurcontroles

Naktuinbouw controleert op bacterievuur (Erwinia amylovora) in de bufferzones. Hiertoe is een overeenkomst gesloten tussen de Raad voor de Boomkwekerij en Naktuinbouw.

Wat is een bufferzone?

De Nederlandse regelgeving voorziet in maatregelen die in bepaalde gebieden (bufferzones) verspreiding van bacterievuur in Nederland moeten voorkomen. Hierdoor blijven bomen en planten uit deze gebieden verhandelbaar in de Europese Unie. Deze bufferzones zijn wettelijk vastgesteld. Hierbinnen is de bestrijding van bacterievuur verplicht en is het aanplanten van een aantal voor bacterievuur gevoelige planten, zoals wilde meidoorn (Crataegus), verboden.

Wordt er binnen een bufferzone bacterievuur aangetroffen in de omgeving van boomkwekerijen, dan beperkt dit de verhandelbaarheid van producten door deze kwekerijen. Bacterievuur kan dus grote economische schade veroorzaken. Om dit te voorkomen spoort Naktuinbouw binnen de bufferzones aantastingen van bacterievuur op en controleert zij op naleving van de maatregelen.

Klik hier voor de actuele kaarten van de huidige bufferzones.

Niet verplicht

Buiten de bufferzones is bestrijding van bacterievuur niet verplicht. Wel hebben boomkwekers en fruittelers er groot belang om besmette planten te verwijderen en vernietigen. Dit kan aantasting van productiepercelen voorkomen.

PZ-ERWIAM-code op plantenpaspoort

Bacterievuurwaardplanten kunnen als ze aan alle voorwaarden voldoen een PZ-ERWIAM-code krijgen op het plantenpaspoort. Materiaal met dit kenmerk maakt het mogelijk om te kunnen verhandelen naar de zogenaamde beschermde gebieden. Natuurlijk is het materiaal ook geschikt voor landen en gebieden die deze eis niet stellen.

Terug naar overzicht