Perceelsaangifte

Een bij Naktuinbouw geregistreerd boomkwekerijbedrijf moet jaarlijks een perceelsaangifte invullen. Na ontvangst van uw aangifte plannen wij de keuringswerkzaamheden en voeren deze uit. 

Over deze keuring

De afdeling Keuringen houdt toezicht op teeltmateriaal. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die keuringen uitvoert volgens Europese richtlijnen en de Nederlandse wetgeving. Geregistreerde bedrijven bij Naktuinbouw moeten ieder jaar voor 1 april aangifte doen van de te betelen percelen. Pas na de aangifte kunnen de keurmeesters de keuringen uitvoeren.
De perceelsaangifte is een aangifte op perceelsniveau. Opgave hiervan is noodzakelijk voor het berekenen van de areaalbijdrage en omdat de keurmeester dan weet waar hij moet keuren.

Binnen de sector boomkwekerij moeten handelsbedrijven een 

 invullen. 

 

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor boomkwekerijgewassen vormen de richtlijnen 1999/105/EG (bosbouw), 2008/90/EG (fruit) en 98/56/EG (siergewassen) de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Voor de teelt van fruitgewassen is de Handleiding keuring fruitgewassen Naktuinbouw een handig overzicht. In de flyers EU-certificering Grootfruit en Certification Pome Fruit staat een kort overzicht.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een afleverbon/leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen. Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Procedure

Wij vragen u om tussen 14 januari en 1 april via onze website de aangifte te doen. Aangifte doen kan snel en gemakkelijk via mijnNaktuinbouw. Als uw aangifte te laat wordt gedaan, doet Naktuinbouw dit voor uw bedrijf. Hier brengen wij extra kosten voor in rekening. Het is dus belangrijk dat u op tijd aangifte doet. Een goed en efficiënt keuringssysteem staat of valt met een tijdige en volledige aangifte.

Naast de aangifte vragen we u een plantlijst, kwekerijboek of teeltplan aan de keurmeester te overhandigen op het moment dat deze komt keuren of te uploaden in mijnNaktuinbouw. Deze lijst moet binnen twee weken na zaaien, planten of oogsten beschikbaar zijn.

Teeltmateriaal dat niet gekeurd is, mag niet in de handel worden gebracht.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

U kunt op mijnNaktuinbouw inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord om uw teeltaangifte te doen.

Vragen?