Tarieven

Bekijk op deze pagina de verschillende tarieven van Naktuinbouw: Rassenonderzoek, Keuringen en Laboratoria. Per sector zijn er andere tarievenlijsten terug te vinden op onze website.

Naktuinbouw ontvangt voor haar werkzaamheden géén financiële ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De kosten (het tarief) worden doorberekend volgens het kostenmaker/kostendragersysteem. In de afgelopen jaren is dit systeem in samenspraak met de sectoren verfijnd. Naktuinbouw heeft geen winstoogmerk.

Op basis van een kostendekkende keuringsexploitatie stellen de sectorraden jaarlijks de (verplichte) keuringstarieven vast. Geïnde keuringsgelden mogen wij intern niet voor andere doeleinden gebruiken. 

Rassenonderzoek

Keuringen

Laboratoriumtoetsen

Meer weten over berekeningsmethode van fytosanitaire tarieven? Lees de Notitie transparantie tarief.