Administratieve controle

Bij een administratieve controle bepalen wij of gemaakte afspraken tussen uw bedrijf en Naktuinbouw worden nagekomen. Dit gebeurt door een jaarlijkse beoordeling op de hoofdlocatie van uw bedrijf.

Over deze keuring

Onze keurmeester voert jaarlijks een vastgesteld aantal inspecties uit bij gewassen met een verplicht plantenpaspoort. Voor gewassen die Naktuinbouw alleen op kwaliteit keurt, beperken we het aantal keuringen per jaar tot een minimum. Of dit minimum mogelijk is, bepalen wij met de administratieve controle. Het doel van de kwaliteitsaudit is om bedrijven die hun zaken op het gebied van kwaliteitszorg op orde hebben, slechts éénmaal per jaar te bezoeken. Indien mogelijk wordt de administratieve controle gecombineerd met een plantenpaspoortinspectie. Hierdoor maakt u minder kosten.  

Als uw bedrijf kan aantonen dat het aan bepaalde punten voldoet, kan een administratieve controle worden uitgevoerd. Onder het kopje Procedure kunt u zien welke punten dit zijn. U moet op die punten aan kunnen tonen dat aan EU-richtlijnen, de Zaaizaad- en plantgoedwet en het is voldaan.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor boomkwekerijgewassen vormen de richtlijnen 1999/105/EG (bosbouw), 2008/90/EG (fruit) en 98/56/EG (siergewassen) de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Voor de teelt van fruitgewassen is de Handleiding keuring fruitgewassen Naktuinbouw een handig overzicht. In de flyers EU-certificering Grootfruit en Certification Pome Fruit staat een kort overzicht.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een afleverbon/leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen. Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Procedure

Na registratie bij Naktuinbouw bezoekt onze keurmeester jaarlijks uw bedrijf voor de administratieve controle. Daarbij kijkt hij gericht naar:

  1. Alle gegevens die bekend zijn bij Naktuinbouw
  2. Bedrijfsdocumentatie (zoals afleverbonnen)
  3. Tracking & tracing van het teelmateriaal
  4. Administratie van gewasinspecties

Ter voorbereiding op het bezoek van de keurmeester raadpleegt u de hand-out administratieve controle op uw bedrijf met de te bespreken onderwerpen.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het laten uitvoeren van een administratieve controle, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de teamadministratie van de afdeling Keuringen, zie hieronder.

Vragen?