ASLN (Authorized Service Laboratories Naktuinbouw)

Authorized Service Laboratories Naktuinbouw (ASLN) is een autorisatiesysteem gericht op laboratoriumtoetsen aan grond, plantmateriaal en/of zaden. Het ASLN systeem is bedoeld voor servicelaboratoria.

 

Over deze keuring

ASLN-geautoriseerde laboratoria kunnen toetsuitslagen gebruiken voor het borgen van gezondheid van teeltmateriaal voor:

 • de kwaliteit-plus-systemen Naktuinbouw Elite en Naktuinbouw Select Plant
 • binnen NAL (Naktuinbouw Authorized Laboratories). Uitslagen van ASLN laboratoria kunnen niet gebruikt worden als dekking bij het afgeven van fytosanitaire certificaten.
 • binnen GSPP (Good Seed and Plant Practices), mits juiste protocol gehanteerd
 • Naktuinbouw kwaliteitskeuring

Naktuinbouw baseert de ASLN-autorisatie op drie pijlers:

 1. het werken met door Naktuinbouw goedgekeurde protocollen
 2. de uitkomsten van door Naktuinbouw georganiseerde vergelijkingsonderzoeken (proficiency tests)
 3. de uitkomsten van de jaarlijkse audits

Laboratoria die volgens de ASLN-voorwaarden werken, geven hun klanten het vertrouwen op een betrouwbaar toetsresultaat. Een geautoriseerd laboratorium krijgt het ASLN-certificaat. Een geautoriseerd ASLN-laboratorium kan alleen een laboratoriumrapport uitgeven als het resultaten betreft van een gewas dat onder onze keuring valt.  

Bekijk de lijst met bedrijven die ASLN geautoriseerd zijn.

Regelgeving

De ASLN-voorwaarden zijn gebaseerd op verschillende richtlijnen en criteria. Het gehele overzicht van de eisen is vastgelegd in ons document met ASLN Voorwaarden.

Procedure

ASLN-autorisatie bestaat uit drie modules: kwaliteitsmanagementsysteem, monstername en toetsing.

 • Kwaliteitsmanagementsysteem
  De module kwaliteitsmanagmentsysteem stelt eisen aan de organisatie, opleiding & training van medewerkers, het kwaliteitshandboek, beheersing van documenten en registraties, audits, klachten, managementverantwoordelijkheid en ringonderzoeken.
 • Monstername
  De module monstername stelt eisen aan de manier waarop een bedrijf monsters neemt en hoe daarmee om te gaan. Zowel voor bemonstering van zaad, (delen van) planten als van grond. Dit is een wezenlijk onderdeel van het geheel. Want zonder een goed/representatief monster is er geen relatie tussen de toetsuitslag (hoe goed die toets ook is uitgevoerd) en de uiteindelijk af te leveren partij c.q. het perceel.
 • Toetsing
  De module toetsing stelt eisen aan de methode van toetsen binnen het laboratorium. Naktuinbouw moet de toetsprotocollen goedkeuren. Verder stelt ASLN  eisen aan de faciliteiten, apparatuur, referentiematerialen, uitbesteding, laboratoriumuitslagen en inkoop. 

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

Wilt u dat uw laboratorium door ons erkend wordt of wilt u meer informatie over onze autorisatiesystemen, neem dan contact op met Bureau TIS (zie hieronder).

Vragen?