Bacterievuurcontroles

Naktuinbouw controleert op bacterievuur (Erwinia amylovora) in de bufferzones. Hiertoe is een overeenkomst gesloten tussen de Raad voor de Boomkwekerij en Naktuinbouw. Kijk hier voor de lijst met planten die vatbaar zijn voor bacterievuur.

Wat is een bufferzone?

De Nederlandse regelgeving voorziet in maatregelen die in bepaalde gebieden (bufferzones) verspreiding van bacterievuur in Nederland moeten voorkomen. Hierdoor blijven bomen en planten uit deze gebieden verhandelbaar in de Europese Unie. Deze bufferzones zijn wettelijk vastgesteld. Hierbinnen is de bestrijding van bacterievuur verplicht en is het aanplanten van een aantal voor bacterievuur gevoelige planten, zoals wilde meidoorn (Crataegus), verboden.

Wordt er binnen een bufferzone bacterievuur aangetroffen in de omgeving van boomkwekerijen, dan beperkt dit de verhandelbaarheid van producten door deze kwekerijen. Bacterievuur kan dus grote economische schade veroorzaken. Om dit te voorkomen spoort Naktuinbouw binnen de bufferzones aantastingen van bacterievuur op en controleert zij op naleving van de maatregelen.

Niet verplicht

Buiten de bufferzones is bestrijding van bacterievuur niet verplicht. Wel hebben boomkwekers en fruittelers er groot belang om besmette planten te verwijderen en vernietigen. Dit kan aantasting van productiepercelen voorkomen.

Deelnemende bedrijven

Bedrijven met percelen gelegen in een bufferzone kunnen in aanmerking komen voor een Plant Passport-PZ. Op dit Plant Passport-PZ komt een vermelding die aangeeft dat het materiaal geschikt is. Hiervoor is de keuze uit de:

  • Wetenschappelijke naam: Erwinia amylovora
  • EPPO-code: ERWIAM

Materiaal met dit kenmerk maakt het mogelijk om te kunnen verhandelen naar de zogenaamde beschermde gebieden. Natuurlijk is het materiaal ook geschikt voor landen en gebieden die deze eis niet stellen.

Welke gebieden zijn bufferzone?

Op de overzichtskaarten van de NVWA zijn de actuele bufferzones duidelijk weergegeven.