Bestuurlijke organisatie

Naktuinbouw is een stichting, een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Het bestuur en drie sectorraden vormen het bestuur.

De financiering van Naktuinbouw

Naktuinbouw werkt volgens het kostenmaker-kostendrager-principe. Dat betekent dat alle inkomsten komen uit tarieven voor keuringen/inspecties, die rassen laten onderzoeken of die opdrachten voor laboratoriumwerkzaamheden geven. De kosten worden doorberekend op basis van het zogenaamde 'kostenmaker/kostendrager-principe'. Naktuinbouw ontvangt geen financiële ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In totaal gaat er bij Naktuinbouw 26 miljoen euro per jaar om. 

Wij verantwoorden ons aan het ministerie

Voor onze wettelijke taken zoals het keurings- en inspectiewerk en rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek leggen wij periodiek verantwoording af aan de minister van LNV. Deze wettelijke taken vloeien rechtstreeks voort uit de Zaaizaad- en plantgoedwet (ZPW), de Plantgezondheidswet (o.b.v. Plant Health Regulation), Europese richtlijnen voor het in het verkeer brengen van groentezaden, groenteplanten, teeltmateriaal en eindproducten van bosbouwgewassen, siergewassen en fruitgewassen.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit zes leden en een voorzitter. De minister van LNV benoemt de voorzitter. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en van de sectorraden. De voorzitter is niet gebonden aan brancheorganisaties uit de tuinbouwsector (zie onder 'Het bestuur'). Een bestuurssecretaris staat het bestuur en de sectorraden bij. De voorschriften van de organisatie zijn vastgelegd in Statuten, huishoudelijk reglement en organisatiebesluit van Naktuinbouw.

Leden van het bestuur

De sectorraden

De sectorraden bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en groentegewassen ondersteunen het bestuur. Ieder sectorraad benoemt elk twee leden voor het bestuur. Dit kunnen leden zijn uit de sectorraad zelf of van buiten het bestuur. De sectorraad kijkt hierbij naar de bestuurlijke kwaliteiten.

De bestuursleden uit de sectorraden zijn rechtstreeks benoemd door brancheorganisaties uit de tuinbouwsector, zoals: LTO Nederland, Plantum, Anthos, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Nederlandse gemeenten / openbaar groen (Vereniging Stadswerk), de Nederlandse groothandel in bloemen en planten (VGB) en de veilingen (VBN).

De sectorraden richten zich op het hele werkveld van Naktuinbouw: keuringen, rassenregistratie- en kwekersrechtonderzoek en de laboratoriumactiviteiten. Dit bestuur bespreekt met name de financiering van de werkzaamheden. Deze worden in een begroting met tariefvoorstellen aan de minister van LNV voorgelegd. Ook vormen de raden het klankbord van de bij wet bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven. Zo is er een breed draagvlak voor onze activiteiten en een nauwe betrokkenheid van de sector plantaardig teeltmateriaal.

Leden sectorraden:

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Groentegewassen

De adviescommissies

Een groot aantal adviescommissies vormt een klankbord voor het management van Naktuinbouw. De leden van de adviescommissies werken in productie/handel van teeltmateriaal, veredelingsbedrijven en laboratoria. Zij werken bij bedrijven in de sectoren of in andere tuinbouwgerelateerde bedrijven, op onderzoeksinstituten, universiteiten of brancheorganisaties. De hoofden van onze afdelingen Keuringen, Rassenonderzoek en Laboratoria zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de commissies.

Leden adviescommissies

De auditcommissie

De auditcommissie is een door het bestuur ingestelde vaste commissie die het bestuur over zijn financiële taak adviseert. De commissie bereidt besluitvorming voor over het toezicht op de kwaliteit van de financiële verslaggeving en op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

De auditcommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over financieel-economische vraagstukken. Denk daarbij aan:

  • de relatie met en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de controller en de externe accountant
  • de financiering van de organisatie
  • de doorontwikkeling van de planning- en controlcyclus
  • compliance & risk
  • de toepassing van informatie- en communicatietechnologie door de organisatie, waaronder risico’s op het gebied van cybersecurity
  • fiscale onderwerpen

De commissie, bestaande uit twee leden van het bestuur, overlegt drie tot vier keer per jaar. Zij kan de directeur en Hoofd Financiën hierbij uitnodigen. De secretaris van het bestuur staat de commissie bij. De auditcommissie is ook het eerste aanspreekpunt voor de accountant.

Reglement Auditcommissie

WNT-verantwoording Naktuinbouw

Het doel van de Wet normering topinkomens (WNT) is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, zoals Naktuinbouw, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling aangepast.

Notitie transparantie tarief