Inzameling boomzaden

Boomzaden inzamelen in Nederland met als doel gecertificeerd materiaal. 

 

Over deze keuring

Voorgenomen inzamelingen geeft u op via mijnNaktuinbouw. Lees in de Handleiding Bosbouwkundig teeltmateriaal hoe dit werkt. Alleen voor vooraf aangemelde partijen zaden kunnen wij een officieel herkomstdocument (basiscertificaat) opmaken. Dat document heeft u nodig om de zaden te kunnen verkopen of uit te zaaien. 

Hoe gaat het inzamelen precies?

In de Circulaire inzameling zaden 2021 staat waar, wat, hoe en wanneer er geraapt mag worden. Ook is beschreven welke documenten en etikettering noodzakelijk is.

Overzichten

Dit zijn overzichten van de inzamelingen over de afgelopen jaren:

Overzicht niet-richtlijnsoorten zonder opstand

Overzicht ingezamelde boomzaden (bosbouwkundig)  

Meerjarenoverzicht zaad

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Vragen?