Import

Naktuinbouw voert fytosanitaire importinspecties uit namens de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit). Onder import verstaan wij het binnenbrengen van teeltmateriaal vanuit derde landen (buiten de EU) binnen de EU.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2023.

Vragen?