Kwaliteitskeuring

Naktuinbouw houdt toezicht op teeltmateriaal in de boomkwekerij. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die keuringen uitvoert volgens Nederlandse en Europese wetgeving. Dit doen wij in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Over deze keuring

Producenten van teeltmateriaal zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun product. Naktuinbouw houdt toezicht op de bedrijfsvoering van geregistreerde bedrijven. Daarbij letten we op verschillende aspecten: administratie, bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en traceerbaarheid van het product.

De keurmeesters van Naktuinbouw controleren de kwaliteit van uw teeltmateriaal. Het gaat daarbij om raszuiverheid, rasechtheid, gezondheid en uitwendige kwaliteit. De controles bestaan uit regelmatige bedrijfsbezoeken, administratieve controles en steekproeven. Wanneer standaardmateriaal voldoet aan de minimum eisen van de Europese en Nederlandse wetgeving, mag u het verhandelen.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor boomkwekerijgewassen vormen de richtlijnen 1999/105/EG (bosbouw), 2008/90/EG (fruit) en 98/56/EG (siergewassen) de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Voor de teelt van fruitgewassen is de Handleiding keuring fruitgewassen Naktuinbouw een handig overzicht. In de flyers EU-certificering Grootfruit en Certification Pome Fruit staat een kort overzicht.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een afleverbon/leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen. Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Procedure

Om teeltmateriaal te verhandelen registreert u zich bij Naktuinbouw. Jaarlijks vult u de perceelsaangifte digitaal in, waarna wij de keuringen op uw bedrijf inplannen. Een keurmeester bezoekt uw bedrijf op afspraak en voert ter plekke de keuring uit. Bij een standaard kwaliteitskeuring stellen we vast of uw materiaal voldoet aan de minimumeisen voor rasechtheid, raszuiverheid, gezondheid en kwaliteit. U bent als producent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde teeltmateriaal. Naktuinbouw houdt toezicht door middel van periodieke keuringen.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

Wilt u teeltmateriaal in het handelsverkeer brengen dan moet u dit vooraf laten keuren door Naktuinbouw. U bent dan wettelijk verplicht u te registreren bij Naktuinbouw. Hiervoor neemt u contact op met de teamadministratie van de afdeling Keuringen, zie hieronder.

Vragen?