Lees voor

Veelgestelde vragen (FAQ) Laboratoriumtoetsen

Zoek in veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen (FAQ)

85 resultaten

Waarom heeft de keurmeester een mengmonster genomen van meerdere batches of rassen?

U heeft tijdens de importinspectie de gelegenheid om aan te tonen dat de geïmporteerde zending uit meerdere rassen bestaat. Wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van deze gelegenheid wordt het monster alsnog getoetst. Ook als de keurmeester volgens u een mengmonster heeft genomen van meerdere rassen. Aantoonbaar meerdere rassen zullen wij niet in een mengen in een bemonstering.

Waarom vraagt Naktuinbouw om een paklijst met variëteiten? De keurmeester kan ons toch vertrouwen op de verschillende batchnummers die de zending heeft?

Er zijn twee redenen waarom Naktuinbouw inzicht wil hebben in de paklijst met rassen/variëteiten. Ten eerste omdat Naktuinbouw bij een audit moet kunnen aantonen dat de beslissingen zijn gebaseerd op feiten. Batchnummers aan zakjes in een doos geven geen garantie dat dit verschillende rassen of partijen betreffen. Dit zouden ook utility en purpose nummers kunnen zijn, die puur voor intern bedrijfsgebruik zijn bedoeld maar waar nog steeds sprake is van hetzelfde oogstmoment van één ras. De tweede reden is dat we dit bij alle bedrijven aanhouden, om een uniforme en heldere werkwijze bij de importbemonstering te bewerkstelligen, om zo voor u te voorkomen dat we verschillend handelen.

De keurmeester wil inzicht in de paklijst met variëteiten. Ik wil die niet delen, moet dit toch?

Wanneer u meerdere rassen importeert op één fytosanitair certificaat, maar dit certificaat toont één enkel gewicht van een gewas, en geen rassen, dan kan een paklijst uitkomst bieden. Voorwaarden aan de paklijst zijn wel dat er:
    a; duidelijk zichtbaar is dat het meerdere rassen betreft,
    b; niet alleen bestaat uit partijnummers maar ook ras gegevens
    c; de paklijst op enige manier aan de zending te koppelen is (bijvoorbeeld door het noemen   van het fytosanitair certificaat nummer)

Wij importeren 100 zakjes van 7 gram, op het fytosanitair certificaat staat 700 gram, maar dit valt toch buiten de bemonstering?

Nee, in eerste instantie is het fytosanitair certificaat leidend, 700 gram wordt gezien als 1 partij.
Indien u de beschikking heeft over een duidelijke paklijst met 100 x 7 zakjes van verschillende batches(rassen) kan dit voor u een uitkomst bieden, en hoeft de keurmeester misschien niet te bemonsteren. Enkel en alleen een doos met meerdere zakjes erin geven geen aanleiding om de partij anders te zien dan het fytosanitair certificaat aangeeft.

Ontvangen we ook de lab attest om die te kunnen gebruiken als exportdekking?

Ja, bij de uitslagbrief zit de attest als bijlage. Deze attest kan voor betreffende lot/batchnummer gebruikt worden als exportdekking.

Kan er extra informatie op de uitslag gezet worden, zoals bv een AWB?

Nee, dat is niet mogelijk. De link naar de zending is het monsternummer en het lot- en/of  batchnummer.

Wie krijgt de uitslag van de monsternames?

De Uitslagen worden verstuurd aan de aangever en aan het, in ons systeem staande, e-mailadres van de inspectielocatie.

Aan wie wordt de monstername in rekening gebracht?

De aangever is voor Naktuinbouw de opdrachtgever en ontvangt de factuur voor de importinspectie dus ook voor deze monsternames.

Wij importeren alleen geprimed zaad, kan dit ook niet uitgezonderd worden van de verplichte monstername?

Nee, het primen van zaad heeft geen aantoonbare invloed op de aanwezigheid van het organisme, of op de uitvoering van en het resultaat van de laboratoriumtoets die bij Naktuinbouw wordt uitgevoerd.

Er is een partij bemonsterd die gecoat is, hoe kan dit gecorrigeerd worden?

In principe zijn gecoate zaden uitgezonderd van de verplichte monstername.
Het kan zijn dat de keurmeester twijfelt of de partij wel of niet gecoat is, u wordt als importeur dan gevraagd aan te tonen dat het product gecoat is. Bij twijfel kan de keurmeester besluiten de partij toch te bemonsteren, wanneer u bijvoorbeeld niet kunt aantonen dat het product gecoat is. Wanneer de partij bemonsterd is, is correctie niet meer mogelijk. De partij volgt dan het reguliere proces, ons laboratorium kan de toets gewoon uitvoeren.

De keurmeester moet veel uitzoeken bij import, is er geen Naktuinbouw instructie die we kunnen inzien om het proces te versnellen?

Nee, Naktuinbouw heeft voor dit specifieke proces geen instructie beschikbaar voor de bedrijven. Die voor de keurmeesters is een intern document en niet voor de bedrijven.

Mijn aangever krijgt een bevestiging van de bemonstering, maar wij zijn de importeur, kunnen wij ook een bevestiging van de bemonstering krijgen?

Nee, voor Naktuinbouw is de aangever of agent (tussenpersoon) die een importeur gebruikt de aanvrager van de importinspectie.

Kan Naktuinbouw niet coulanter omgaan met deze regels?

Nee, Naktuinbouw voert de inspecties uit op basis van instructies van de NVWA die gebaseerd zijn op Europese wetgeving.

Kunnen de niet bemonsterde partijen niet vrijgegeven worden met een blokkadeformulier?

Nee, het is niet mogelijk om niet bemonsterde partijen uit hetzelfde fytosanitair certificaat (of aangifte) vrij te geven via een blokkadeformulier.

Kan de bemonsterde partij niet in CLIENT import worden vrijgegeven en op blokkadeformulier vastgelegd worden?

Nee, want als de partij onverhoopt positief getest wordt staan de verkeerde gegevens in de systemen. Dat is niet de bedoeling. Ook kan dan bv de notificatie aan het derde land niet meer gemaakt worden.

Mag ik handelingen aan de vastgelegde partijen?

Nee, er mogen geen handelingen verricht worden aan partijen die zijn vastgelegd.

Wordt de zending vastgelegd als er bemonsterd wordt?

Ja, de basis voor de vastlegging is het fuytosanitaire certificaat. Dus in geval van een monster in het tomatenzaad worden alle tomatenzaden van dit fytosanitair certificaat vastgelegd.

Kan ik meerdere regels in CLIENT import aanmaken?

Ja, maar de selectie wel/niet bemonsteren vindt plaats op het niveau van het fytosanitair certificaat. Bij meerdere regels in CLIENT import, met hetzelfde fytosanitair certificaatnummer wordt er dus geen onderscheid gemaakt tussen de regels. Het geslacht van de bemonsterde zaden van het gehele fytosanitaire certificaat wordt vastgelegd. Dus in geval van een monster in het tomatenzaad worden alle tomatenzaden van dit fytosanitair certificaat vastgelegd.

Ligt de keuze welke partij bemonsterd wordt bij de keurmeester?

Nee, het systeem CLIENT import selecteert de productregel in CLIENT import. Per fytosanitair certificaat wordt dan wel/niet bemonsterd. 

Hoe wordt bepaald welke partij bemonsterd moet worden?

Het CLIENT import systeem bepaalt voor elke aangifte per gewasregel of er wel/niet bemonsterd moet worden op basis van een door de NVWA ingesteld percentage. Per fytosanitair certificaat wordt vervolgens bepaald of er wel/niet bemonsterd moet worden. Mochten er in één aangifte meerdere regels, van hetzelfde fytosanitair certificaat geselecteerd worden dan wordt er maar één monster genomen. De zwaarste partij van dat fytosanitair certificaat wordt dan bemonsterd.

De keurmeester heeft gecoat zaad bemonsterd, wat moet ik nu doen?

Als de keurmeester ervoor kiest om gecoat zaad te bemonsteren, heeft u tijdens de importinspectie de gelegenheid gekregen om aan te tonen dat het zaad gecoat is, en uitgezonderd is van bemonstering. Wanneer u geen gebruik heeft gemaakt van die gelegenheid, zal het monster alsnog getoetst worden.
Aantoonbaar gecoat zaad zullen we niet bemonsteren en onderzoeken.

Ik heb een melding gehad dat er te weinig zaad is bemonsterd, welke gevolgen heeft dit?

Wanneer het laboratorium te weinig zaden vaststelt in het monster  dient er een extra monster genomen te worden. Indien u zelf het monster heeft genomen zal u verzocht worden om tijdens de aanwezigheid van een Naktuinbouw keurmeester het tekort aan te vullen, het laboratorium zal pas met de toets beginnen als de benodigde hoeveelheden aanwezig zijn.
U kunt bij een gering tekort ook kiezen om de toets doorgang te laten vinden, maar u kunt dan geen rechten ontlenen aan de uitslag. Die kan dan niet gelden als exportdekking.

Ik heb zelf het monster genomen, en met mijn apparatuur afgemeten hoeveel zaden er bemonsterd zijn, toch krijg ik een melding dat ik tekort zaden heb bemonsterd, klopt dat wel?

Het Naktuinbouw Laboratorium kan natuurlijk vanwege strikte protocollen, de aantallen op een andere manier bepalen dan u dat op uw bedrijf kunt doen. Dit kan voor kleine verschillen zorgen. Zorg er daarom ook voor dat u altijd een klein % meer zaad bemonsterd. Dit om  vertraging te voorkomen.

De keurmeester is wat later, en heeft doorgegeven dat er bemonsterd moet worden, kan ik nu zelf alvast het monster uit de partij halen?

Nee u kunt alleen zelf bemonsteren wanneer de keurmeester aanwezig is, en onder toezicht u akkoord heeft gegeven om de handelingen uit te voeren.

Mag ik zelf het monster nemen?

Ja, of u nu een beëdigd monsternemer in huis heeft, of niet, u mag tijdens de importinspectie zelf het monster nemen. Echter alleen onder toezicht van de keurmeester van Naktuinbouw, die u waar hij of zij dat nodig acht van aanwijzingen voorziet.

Wat zijn de gevolgen van een positieve testuitslag?

Indien de bevestigingstoets (NVWA) op bijvoorbeeld een partij tomatenzaad uitwijst dat die partij positief is voor ToBRFV, heeft dat gevolgen voor alle partijen tomatenzaad die onder hetzelfde fytosanitair certificaat vallen. De toets geeft immers aan dat dit certificaat ten onrechte is afgegeven. Het gevolg hiervan is dat met ingang van 15 juli 2021 alle partijen tomatenzaad die vallen onder het bemonsterde fytosanitair certificaat geretourneerd, vernietigd of afzonderlijk getoetst moeten worden

Wat is de doorlooptijd van de monstername en het onderzoek?

De doorlooptijd van toetsing zal ongeveer 3 weken bedragen en dit kan nog oplopen wanneer er pieken in het aanbod zijn. De monstername en het laboratoriumonderzoek komen voor rekening van de importeur. Bij een positieve toetsuitslag zal de doorlooptijd van de toetsing langer zijn, omdat de NVWA ter bevestiging een tweede toets dient uit te voeren.

Wie bepaalt het percentage van bemonstering en wat is het percentage ?

In de huidige wetgeving staat beschreven dat een lidstaat jaarlijks 20% van binnenkomende importzendingen moet aanhouden en toetsen op de aanwezigheid van ToBRFV. Voor origine China en Israel heeft de EU bepaald dat vanaf 2-11-2021 respectievelijk 100% en 50% van de zendingen bemonsterd moet worden. De NVWA bepaalt hoe het percentage bepaald en ingesteld wordt.

Waar kan ik mij aanmelden voor nieuwsbrieven?

U kunt zich voor onze nieuwsbrieven aanmelden op onze website: www.naktuinbouw.nl/nieuwsbrief

Waar kan ik jullie accreditaties vinden?

Op onze website vindt u meer informatie over onze accreditaties.

Hoe blijf ik op de hoogte van nieuws over laboratoriumtoetsen?

U kunt zich voor onze nieuwsbrieven aanmelden op onze website: www.naktuinbouw.nl/nieuwsbrief

Welke certificeringen en accreditaties heeft het Naktuinbouw-laboratorium?

Het laboratorium heeft drie verschillende certificeringen/accreditaties:

 1. NEN-EN-ISO 9001:2015
 2. NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017
 3. ISTA Accreditatie 
Kan ik bij jullie ook landbouwgewassen laten toetsen?

Voor landbouwgewassen kunt u bij onze collega-keuringsdienst NAK terecht.

Waar zie ik hoe groot mijn zadenmonster moet zijn?

Dit vindt u in de Tarieven Laboratoria 2024 op onze website achter de betreffende toets.

Waar zie ik welke toetsen jullie kunnen uitvoeren op mijn gewas?

In de tarievenlijst Laboratoria 2024 vindt u ons actuele portfolio. Voor de groentegewassen staat per gewas vermeldt welke toetsen we uit kunnen voeren. Voor plantmateriaal staat in een apart hoofdstuk welke toetsen beschikbaar zijn.

Heeft u vragen?
Neemt u dan contact op met team Support van het laboratorium.

Kan ik ook weefselkweekmateriaal laten toetsen op pathogenen?

Al onze toetsen zijn gevalideerd op in-vivo-materiaal. Afhankelijk van de gebruikte toetstechniek kan ook in-vitro-materiaal getoetst worden. De PCR-techniek is zeer gevoelig en kan over het algemeen wel gebruikt worden. De ELISA-techniek is minder robuust en is af te raden. Laat bij voorkeur het uitgangsmateriaal toetsen. Of later nog een keer als de planten enkele weken in de kas gestaan hebben.

Welk type materiaal heb ik nodig voor virustoetsing op plantmateriaal?

Voor virustoetsing is jong volgroeid blad nodig.

Waar zie ik welk plantmateriaal ik moet laten toetsen voor diverse pathogenen?

Dit vindt u in de tarievenlijst Laboratoria 2024 op onze website bij de gewenste toets.

Welk plantmateriaal moet ik opsturen bij planten met symptomen?
 • Neem monsters op een plek waar de nieuwe symptomen verschijnen. Laboratoriumonderzoek aan volledig afgestorven planten is vaak niet mogelijk.
 • Neem een monster voordat een gewasbescherming is uitgevoerd. Bestrijdingsmiddelen doden of maskeren ziekteverwekkers en verstoren laboratoriumtoetsen.
 • Bij onduidelijke symptomen stuurt u de hele plant op.
 • Bij onduidelijke symptomen of weinig voorkomende planten stuurt u een deel van een gezond exemplaar mee. Verpak het gezonde monster apart en geef op het label aan dat het om gezond materiaal gaat.
 • Voorkom dat bladeren en bloemen verontreinigd worden door meegestuurde aarde of substraat. Sluit de wortels af met een aparte zak, sluit deze eventueel af met een elastiekje om de stam.
 • Verpak het geheel in papier om uitdroging en rotting te voorkomen. Het papier reguleert het vocht in de plastic zak.
Hoe weet ik hoeveel planten ik moet bemonsteren voor export?

Voor export zorgt vaak een keurmeester voor de monstername. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar planning@naktuinbouw.nl. Zij kunnen u precies vertellen wat er moet gebeuren.

Wat is het verschil tussen ontsmette en behandelde zaden?
 • Ontsmette zaden dragen in meer of mindere mate residuen. Meest duidelijke voorbeeld is met gewasbeschermingsmiddelen gecoate zaden. Doel is om de zaden zo veel mogelijk vrij te maken van schimmels en/of bacteriën. Deze producten kunnen de toetsen mogelijk beïnvloeden.
 • Behandelde (gedesinfecteerde) zaden bevatten geen residuen. Voorbeelden hiervan zijn warm-water-behandeling of behandeling met TSP of HCl. Van deze producten wordt verwacht dat ze geen invloed op de toetsen hebben.
Mag ik ook ontsmette/gecoate zaden laten toetsen?

Gezondheidstoetsen op zaden zijn ontwikkeld en gevalideerd voor onbehandelde zaden. Zaadbehandelingen kunnen de betrouwbaarheid van de gezondheidsonderzoeken beïnvloeden. Stuur daarom bij voorkeur onbehandelde zaadmonsters in. Indien het de uitdrukkelijke wens/noodzaak is dat behandelde zaden getoetst worden, vermelden we op het attest een opmerking. Hierin staat dat de toets alleen gevalideerd is op onbehandelde zaden.

Dit is niet van toepassing voor toetsen waarbij uitdrukkelijk staat dat de toets op behandeld zaad wordt uitgevoerd. Graag wel bij de opdracht vermelden met welk middel de zaden zijn behandeld.

Voor kwaliteitstoetsen (kiemkracht, zuiverheid, etc.) speelt dit een minder grote rol.

Mag ik ook geprimede zaden laten toetsen?

Gezondheidstoetsen op zaden zijn ontwikkeld en gevalideerd voor onbehandelde zaden. Zaadbehandelingen kunnen de betrouwbaarheid van de gezondheidsonderzoeken beïnvloeden. Stuur daarom bij voorkeur onbehandelde zaadmonsters in. Zeker voor toetsen die uitgevoerd worden met behulp van een kweekmethode. Bij het primingsproces is er een sterke toename van het aantal micro-organismen in het zaad. Zelfs na extra ontsmetting na het primen kunnen er geen beoordeelbare uitslagen meer verkregen worden. De extra micro-organismen uit het zaad zorgen voor te veel storing in de toets.

Voor kwaliteitstoetsen (kiemkracht, zuiverheid, etc.) speelt dit een minder grote rol.

Kan Naktuinbouw voor aanvang van een gezondheidstoetsing de zaden ontsmetten?

Dit is helaas niet mogelijk om twee verschillende reden:

 • Naktuinbouw heeft geen faciliteiten voor het toepassen van ontsmettingsmiddelen, anders dan voor het uitvoeren van de toets nodig is.
 • Als een monster ontsmet wordt, dan is het niet meer het monster dat is ingestuurd en niet meer representatief voor de partij waar het monster uit is genomen.
Mogen met Thiram ontsmette monsters ingestuurd worden voor laboratoriumonderzoek?

Alleen als zaadpartijen met Thiram zijn behandeld en naar landen buiten de EU gaan, mogen we de monsters ontvangen en testen.

Kunnen monsters retour worden gestuurd?

Monsters bestemd voor gezondheidstoetsen kunnen niet retour gestuurd worden. Ten eerste worden deze monsters destructief getoetst. Na het toetsen zijn de monsters niet meer bruikbaar. Ten tweede bevinden ze zich in ingeperkt gebied. De monsters mogen dit gebied niet meer verlaten.

Welke toetsen voert Naktuinbouw uit?

Bekijk het aanbod van toetsen van Naktuinbouw in de tarievenlijst Laboratoria 2024.

Kunnen jullie toetsen op CLVd, PCFVd, PSTVd, TASVd, TCDVd en TPMVd?

Bij aanvraag van de Pospiviroïden toets worden zaden op de volgende viroïden getest:

 • Columnea latent viroid (CLVd)
 • Pepper chat fruit viroid (PCFVd)
 • Potato spindle tuber viroid (PSTVd)
 • Tomato apical stunt viroid (TASVd)
 • Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd)
 • Tomato planta macho viroid (TPMVd)

In geval van plantmateriaal, wordt naast bovengenoemde viroïden ook nog getest op:

 • Chrysanthemum stunt viroid (CSVd)
 • Iresine viroid 1 (IrVd)
 • Portulaca latent viroid (PoLVd)
Kan Naktuinbouw toetsen op een fytoplasma?

Voor het toetsen op fytoplasma is een generieke PCR toets voorhanden. Hiermee kunnen de volgende fytoplasma’s aangetoond worden:

 • Apple proliferation phytoplasma; syn. Candidatus Phytoplasma mali
 • Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
 • Aster yellows
 • Elm phloem necrosis
 • Elm yellows
 • European stone fruit yellows; syn. Candidatus Phytoplasma prunorum
 • Peach rosette phytoplasma
 • Peach X disease phytoplasma
 • Peach yellows phytoplasma
 • Pear decline phytoplasma
 • Pear decline phytoplasma; syn. Candidatus Phytoplasma pyri
 • Potato stolbur
 • Rubus stunt
 • Strawberry green petal phytoplasma
 • Strawberry witches’ broom
 • Yellow decline of Lavendula
Australië heeft in de landeneisen vermeld staan dat voor toetsing op Xylella specifieke PCR’s moeten worden gebruikt.

Voor toetsing op Xylella wordt zowel de Harper als de Quyang methode gebruikt. Beide worden door Australië geëist en ons protocol voldoet dus aan de Australische eisen.

Kan Naktuinbouw bepalen welke ziekte mijn planten hebben?

Monsters met symptomen worden onderzocht bij de afdeling Diagnostiek. Met behulp van verschillende technieken kan bepaald worden welke ziekteverwekker aanwezig is. Indien u een vermoeden heeft welke ziekteverwekker(s) aanwezig zou kunnen zijn, dan is het mogelijk om specifiek alleen op die pathogenen te laten toetsen.

Kan mijn gewas virusvrij gemaakt worden?

Voor enkele gewassen (aardbei, klein fruit en houtige fruitgewassen) is het mogelijk om deze virusvrij te maken. Zie de tarievenlijst Laboratoria 2024 voor meer details. Voor alle overige gewassen kunt u terecht bij gespecialiseerde weefselkweekbedrijven.

Welke certificeringen en accreditaties heeft het Naktuinbouw-laboratorium?

Het laboratorium heeft drie verschillende certificeringen/accreditaties:

 • NEN-EN-ISO 9001:2015
 • NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017
 • ISTA Accreditation
Waar kan ik jullie accreditaties vinden?

Op onze website vindt u meer informatie over onze accreditaties.

Kan ik bij jullie ook landbouwgewassen laten toetsen?

Voor landbouwgewassen kunt u bij onze collega-keuringsdienst NAK te Emmeloord terecht.

Op mijn uitslag staat dat mijn bonenmonster is overgroeid met saprofyten. Wat nu?

Laat de partij nog een aantal maanden liggen en stuur daarna opnieuw een monster in. Saprofyten overleven niet lang op bonenzaden.

Op mijn uitslag staat dat mijn monster is overgroeid met saprofytische bacteriën of schimmels. Wat betekent dit?

Saprofytische bacteriën of schimmels zijn onschadelijk organismen die van nature op zaden kunnen voorkomen. Als deze saprofyten in hoge aantallen aanwezig zijn, kan dat zorgen voor storing in de kweekmethode toetsen. Hierdoor bestaat een aanzienlijke kans dat geen beoordeling van die toets meer mogelijk is.

Op mijn uitslag staat dat mijn tomatenmonster is overgroeid met saprofyten. Hoe kan dat?

Het terugdrogen na een HCl-behandeling moet snel gebeuren. Bij een te lang terugdroogproces is er een te grote kans op groei van saprofytische bacteriën en schimmels.

Een andere optie is een pectinase-behandeling. Deze is sneller en verlaagt de tijd van blootstelling en dus ook de groei van saprofyten.

Wat betekent de uitslag ‘Vervolgtoets’ op mijn attest?

De toets waar dat bij staat is de basistoets. Hierin waren verdachte waarden gevonden en is een (extra) bevestigingstoets uitgevoerd. Deze kunt u op het attest vinden bij hetzelfde monster, maar er staat een andere techniek in vermeld. De uitslag hiervan is leidend.

Er staat een verkeerd gegeven op mijn certificaat. Kan dat aangepast worden?

Het is mogelijk om na het uitgeven van een certificaat nog bepaalde wijzigingen door te voeren. Hiervoor kunt u een verzoek sturen aan de Klantenservice van het laboratorium

Volgens onze ISO-certificering moeten wij dan op het nieuwe certificaat het versienummer te wijzigen. Ook staat er dan op welke wijziging is gedaan.

Zijn er richtlijnen of wetgevingen die eisen stellen aan het minimum kiempercentage?

Er zijn hier geen richtlijnen of wetgevingen voor. Het zijn eisen die door bedrijven zelf worden gesteld.

Wanneer kan ik de uitslag van mijn toets(en) verwachten?

In de Tarieven Laboratoria 2024 staat hoelang de toetsen duren. Over het algemeen starten we de toetsen binnen drie weken na ontvangst van het monster. Bij een hoge binnenkomende monsterstroom kunnen we daarvan afwijken. Op MijnNaktuinbouw kunt u de verwachte einddatum en reeds afgeronde uitslagen van uw toets(en) vinden.

Kunnen jullie een NAL-certificaat afgeven?

NAL staat voor Naktuinbouw Authorized Laboratories. Dit houdt in dat Naktuinbouw bedrijven autoriseert om hun eigen partijen te mogen toetsen. De certificaten die hiermee verkregen worden, worden geaccepteerd voor het verkrijgen van een fytosanitair certificaat. Net als een Naktuinbouw-certificaat.

Naktuinbouw geeft geen NAL-certificaten af.

Naar welk adres moet ik mijn monsters versturen?

Monsters kunt u met PostNL sturen naar:

Toetslaboratorium
Naktuinbouw
T.a.v. Administratie laboratoria
Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen 

Diagnostiek
Naktuinbouw
T.a.v. Diagnostiek
Sotaweg 22
2371 AA Roelofarendsveen

Variety Tracer
Naktuinbouw
T.a.v. Variety Tracer
Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen 

Wanneer u de monsters met een koeriersdienst verstuurt, of in geval van grote hoeveelheden monsters (bijvoorbeeld op een pallet), gebruikt u het bezoekadres:

Toetslaboratorium
Naktuinbouw
T.a.v. Administratie laboratoria
Sotaweg 22
2371 GD Roelofarendsveen

Diagnostiek
Naktuinbouw
T.a.v. Diagnostiek
Sotaweg 22
2371 GD Roelofarendsveen 

Variety Tracer
Naktuinbouw
T.a.v. Variety Tracer
Sotaweg 22
2371 GD Roelofarendsveen 

Ontvangst is mogelijk van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:30 uur.

Toetsplantonderzoek
Monsters mogen verstuurd worden naar:

Naktuinbouw
Tienrayseweg 9a
5961 NK Horst 

Welke documenten moet ik met mijn monsters meesturen?

Stuur altijd een inzendformulier mee. Er zijn drie verschillende soorten:

 1. Voor plantmateriaal met symptomen
 2. Voor plantmateriaal zonder symptomen
 3. Voor zaden monsters

Ook moet u bij monsters van buiten de EU een fytosanitair certificaat of DOIV meesturen.

Waar kan ik een inzendformulier vinden?

Er zijn drie verschillende soorten:

Is een fytosanitair certificaat nodig?

Voor monsters van buiten de EU is soms een fytosanitair certificaat nodig. Als het niet mogelijk is om deze aan te vragen, kunt u via de website speciale brief (DOIV)((https://www.naktuinbouw.com/floriculture/laboratory-testing/material-destructive-testing) aanvragen ter vervanging. Vraag deze aan door onderstaand formulier in te vullen.

Wanneer kan ik mijn monsters versturen?

Voor plantmonsters (bederfelijk materiaal) zonder symptomen adviseren we u om deze op maandag of dinsdag te versturen. Plantmonsters met symptomen kunt u van maandag t/m donderdag versturen. Op deze manier wordt voorkomen dat ze in het weekend bij de post blijven liggen en niet onder de juiste condities bewaard worden. Bovendien zijn ze dan tijdig binnen voor toetsing.

Zaadmonsters kunt u elke dag van de week versturen.

Ik wil voor het eerst monsters naar jullie versturen. Welke documenten zijn er nodig?

Om de benodigde bedrijfsgegevens in ons systeem vast te leggen, vult u eerst ons registratieformulier in.

Is het mogelijk om per DOIV meerdere gewassen in te zenden?

Als de verschillende gewassen in hetzelfde pakket zitten, is één DOIV voldoende. Voor iedere zending moet u een aparte DOIV aanvragen. Vraag aan door onderstaand formulier in te vullen.

Wanneer moet ik een DOIV aanvragen?

Als u geen fytosanitair certificaat aan kunt vragen, vraagt u een DOIV aan. De aanvraag moet aan het volgende voldoen:

 • Het gewas/familie staat niet op de lijst invoerverboden EU, tenzij aangegeven wordt dat het materiaal bestemd is voor opplant.
 • Het materiaal wordt gebruikt voor destructieve toetsing.
 • Het materiaal wordt vanuit het land van herkomst direct naar Nederland verstuurd, zonder dat het in een ander land hoeft te worden overgeladen.
Wat is een DOIV?

Dit is een document opgesteld door NVWA. Met dit document mag plantmateriaal worden geïmporteerd zonder fytosanitair certificaat om monsters destructief bij ons te laten toetsen. De Nederlandse douane heeft dit document nodig om de zendingen vrij te kunnen geven.

Naar welk adres moet ik mijn monsters versturen?

Monsters kunt u met PostNL sturen naar:

Toetslaboratorium
Naktuinbouw
T.a.v. Administratie laboratoria
Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen

Diagnostiek
Naktuinbouw
T.a.v. Diagnostiek
Sotaweg 22
2371 AA Roelofarendsveen

Variety Tracer
Naktuinbouw
T.a.v. Variety Tracer
Postbus 40
2370 AA Roelofarendsveen

Wanneer u de monsters met een koeriersdienst verstuurt, of in geval van grote hoeveelheden monsters (bijvoorbeeld op een pallet), gebruikt u het bezoekadres:

Toetslaboratorium
Naktuinbouw
T.a.v. Administratie laboratoria
Sotaweg 22
2371 GD Roelofarendsveen

Diagnostiek
Naktuinbouw
T.a.v. Diagnostiek
Sotaweg 22
2371 GD Roelofarendsveen

Variety Tracer
Naktuinbouw
T.a.v. Variety Tracer
Sotaweg 22
2371 GD Roelofarendsveen

Ontvangst is mogelijk van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:30 uur.

Toetsplantonderzoek
Monsters mogen verstuurd worden naar:

Naktuinbouw
Tienrayseweg 9a
5961 NK Horst

Welk plantmateriaal moet ingestuurd worden in geval van planten met symptomen?
 • Neem monsters op een plek waar de nieuwe symptomen verschijnen. Laboratoriumonderzoek aan volledig afgestorven planten is vaak niet mogelijk.
 • Neem monsters voordat een gewasbescherming is uitgevoerd. Bestrijdingsmiddelen doden of maskeren ziekteverwekkers en verstoren laboratoriumtoetsen.
 • Bij onduidelijke symptomen de hele plant insturen.
 • Bij onduidelijke symptomen of weinig voorkomende planten een deel van een gezond exemplaar meesturen. Verpak het gezonde monster apart en geef op het label aan dat het om gezond materiaal gaat.
 • Voorkom dat bladeren en bloemen verontreinigd worden door meegestuurde aarde of substraat. Sluit de wortels af met een aparte zak, sluit deze af met een elastiekje om de stam.
 • Verpak het geheel in papier om uitdroging en rotting te voorkomen. Het papier reguleert het vocht in de plastic zak.
Welke documenten moet ik met mijn monsters meesturen?

Een inzendformulier van de website. Ook moet u bij monsters van buiten de EU een fytosanitair certificaat of DOIV meesturen.

Waar kan ik een inzendformulier vinden?

U kunt deze vinden op de website. Er zijn drie verschillende soorten:

Is een fytosanitair certificaat nodig?

Voor monsters van buiten de EU is soms een fytosanitair certificaat nodig. Als het niet mogelijk is om deze aan te vragen, kunt u via de website speciale brief (DOIV) aanvragen ter vervanging.

Wanneer kan ik mijn monsters versturen?

Voor plantmonsters (bederfelijk materiaal) zonder symptomen adviseren we u om deze op maandag of dinsdag te versturen. Plantmonsters met symptomen kunt uvan maandag t/m donderdag versturen. Op deze manier wordt voorkomen dat ze in het weekend bij de post blijven liggen en niet onder de juiste condities bewaard worden. Ook zijn ze dan tijdig binnen voor toetsing.

Zaadmonsters kunnen elke dag van de week verstuurd worden.

Ik wil voor het eerst monsters naar jullie versturen. Welke documenten zijn er nodig?

Om de benodigde bedrijfsgegevens in ons systeem vast te leggen, moet eerst een registratieformulier ingevuld worden.

Verder is het belangrijk om een opdrachtformulier met de monsters mee te sturen. Deze vindt u ook op onze website.

Ik kan mijn toets niet vinden in de tarievenlijst. Kunnen jullie deze wel uitvoeren?

In de Tarievenlijst Laboratoria 2024 staat ons standaard portfolio vermeld. Voor export zijn soms landeneisen voor toetsen waarvoor geen gevalideerd protocol voorhanden is. Bij uitzondering is het soms toch mogelijk om, op basis van onze ervaring en kennis van gewas en pathogeen, met maatwerk een toets uit te voeren. Indien deze volgens verwachting is verlopen, zal de uitslag gebruikt kunnen worden voor export.

Voor aanvragen kunt u contact opnemen met de Klantenservice van het laboratorium.

Wilt u een resistentietoets aanvragen? Neem dan een kijkje op deze pagina.

Kan mijn gewas virusvrij gemaakt worden?

Voor enkele gewassen (aardbei, klein fruit en houtige fruitgewassen) is het mogelijk om deze virusvrij te maken. Zie Tarievenlijst Laboratoria 2024 voor meer details. Voor alle overige gewassen kunt u terecht bij gespecialiseerde weefselkweekbedrijven.

Zijn er richtlijnen of wetgevingen die eisen stellen aan het minimum kiempercentage?

Er zijn hier geen richtlijnen of wetgevingen voor. Het zijn eisen die door bedrijven zelf stellen.

Wat kost een toets?

In onze tarievenlijst kunt u per toets zien wat de kosten zijn. Hier vindt u de actuele tarievenlijst van het laboratorium van Naktuinbouw:

Tarieven Laboratoria 2024

Hoe vraag ik een DOIV aan?

U vraagt deze brief bij het laboratorium aan door onderstaand formulier in te vullen. Bij import van plant- of zaadmonsters voor destructief onderzoek van buiten de EU (derde landen) is een fytosanitair certificaat of een begeleidende brief van de NVWA nodig. 

Hoe registreer ik mij als klant van Naktuinbouw?

Om u te registreren als klant van Naktuinbouw om gebruik te maken van onze diensten vult u dit formulier in.