Kwaliteitskeuring

Naktuinbouw houdt toezicht op teeltmateriaal in de sector groente. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die keuringen uitvoert volgens Nederlandse en Europese wetgeving. Dit doen wij in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Over deze keuring

Producenten van teeltmateriaal zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun product. Naktuinbouw houdt toezicht op de bedrijfsvoering van geregistreerde bedrijven. Daarbij letten we op verschillende aspecten: administratie, bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en traceerbaarheid van het product.

De keurmeesters van Naktuinbouw controleren de kwaliteit van uw teeltmateriaal. Het gaat daarbij om raszuiverheid, rasechtheid, gezondheid en uitwendige kwaliteit. De controles bestaan uit regelmatige bedrijfsbezoeken, administratieve controles en steekproeven. Wanneer standaardmateriaal voldoet aan de minimum eisen van de Europese en Nederlandse wetgeving, mag u het verhandelen.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor groentegewassen vormen de richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een afleverbon/leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen. Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Voor (Soft)Fruitgewassen zijn per 1 januari 2017 onze reglementen gebaseerd op:

  • De EU Basisrichtlijn 2008/90/EG: met betrekking tot het in de handel brengen van fruitgewassen
  • Richtlijn 2014/96/EG: voor etikettering/labeling
  • Richtlijn 2014/97/EG: voor registratie van leveranciers en registratie van rassen
  • Richtlijn 2014/98/EG: voor eisen aan CAC-materiaal en eisen aan EU-gecertificeerd materiaal.

Voor de teelt van fruitgewassen is de Handleiding keuring fruitgewassen Naktuinbouw een handig overzicht.

Labels of waarmerkstrookjes voor (Soft)Fruitgewassen, die voldoen aan de in richtlijn 2014/96/EG gestelde eisen, kunt u bestellen via IP labels.

Verpakkingscode

Op verpakte groente- en bloemzaden moet het sluitingsseizoen vermeld staan.

De volgende gegevens zijn van belang:

  • Jaar van verpakken
  • Het daaropvolgende jaar

Dus verpakt in 2021 wordt: 2021/2022

Op kleine verpakkingen mogen de gegevens in code worden vermeld. Jaarlijks stelt Naktuinbouw de code voor het jaar vast.

  • De verpakkingscode van 2021: W of 8
  • De verpakkingscode van 2022: K of 6

Verpakking met de code voor het volgende jaar mag pas vanaf 1 januari van dat zelfde jaar in het verkeer worden gebracht. Eerder verpakkingen op deze wijze etiketteren is wel toegestaan.

Procedure

Om teeltmateriaal te verhandelen registreert u zich bij Naktuinbouw. Jaarlijks vult u de aangifte digitaal in, waarna wij de keuringen op uw bedrijf inplannen. Een keurmeester bezoekt uw bedrijf op afspraak en voert ter plekke de keuring uit. Bij een standaard kwaliteitskeuring stellen we vast of uw materiaal voldoet aan de minimumeisen voor rasechtheid, raszuiverheid, gezondheid en kwaliteit. U bent als producent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde teeltmateriaal. Naktuinbouw houdt toezicht door middel van periodieke keuringen.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

Wilt u teeltmateriaal in het handelsverkeer brengen dan moet u dit vooraf laten keuren door Naktuinbouw. U bent dan wettelijk verplicht u te registreren bij Naktuinbouw. Hiervoor neemt u contact op met de teamadministratie van de afdeling Keuringen, zie hieronder.

Vragen?