Teelt- en perceelsaangifte

Een bij Naktuinbouw geregistreerd groentebedrijf moet jaarlijks een perceelsaangifte invullen. Na ontvangst van uw aangifte plannen wij de keuringswerkzaamheden en voeren deze uit. 

Over deze keuring

De afdeling Keuringen houdt toezicht op teeltmateriaal. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die keuringen uitvoert volgens Europese richtlijnen en de Nederlandse wetgeving. Geregistreerde bedrijven bij Naktuinbouw moeten ieder jaar voor 1 juni aangifte doen van de te betelen percelen of van hun teeltmateriaal. Pas na de aangifte kunnen de keurmeesters de keuringen uitvoeren. Binnen de sector groente moet u daarnaast een omzetopgave invullen. De aangifte is noodzakelijk voor het berekenen van de areaalbijdrage en omdat de keurmeester dan weet waar hij moet keuren.

Regelgeving

Binnen iedere sector in de tuinbouw zijn Europese richtlijnen van toepassing waar u rekening mee moet houden. Voor groentegewassen vormen de richtlijnen 2002/55/EG en 2008/72/EG de basis.

Het keuringsreglement en de beleidsregel voor Nederland liggen vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Uw teeltmateriaal moet voorzien zijn van een afleverbon/leveranciersdocument volgens Europese Unie voorschriften. De informatie op deze documenten moet aan de voorschriften voldoen. Door ons afgekeurd teeltmateriaal mag niet worden verhandeld.

Voor (Soft)Fruitgewassen zijn per 1 januari 2017 onze reglementen gebaseerd op:

  • De EU Basisrichtlijn 2008/90/EG: met betrekking tot het in de handel brengen van fruitgewassen
  • Richtlijn 2014/96/EG: voor etikettering/labeling
  • Richtlijn 2014/97/EG: voor registratie van leveranciers en registratie van rassen
  • Richtlijn 2014/98/EG: voor eisen aan CAC-materiaal en eisen aan EU-gecertificeerd materiaal.

Voor de teelt van fruitgewassen is de Handleiding keuring fruitgewassen Naktuinbouw een handig overzicht.

Labels of waarmerkstrookjes voor (Soft)Fruitgewassen, die voldoen aan de in richtlijn 2014/96/EG gestelde eisen, kunt u bestellen via IP labels.

Verpakkingscode

Op verpakte groente- en bloemzaden moet het sluitingsseizoen vermeld staan.

De volgende gegevens zijn van belang:

  • Jaar van verpakken
  • Het daaropvolgende jaar

Dus verpakt in 2021 wordt: 2021/2022

Op kleine verpakkingen mogen de gegevens in code worden vermeld. Jaarlijks stelt Naktuinbouw de code voor het jaar vast.

  • De verpakkingscode van 2021: W of 8
  • De verpakkingscode van 2022: K of 6

Verpakking met de code voor het volgende jaar mag pas vanaf 1 januari van dat zelfde jaar in het verkeer worden gebracht. Eerder verpakkingen op deze wijze etiketteren is wel toegestaan.

Procedure

Wij vragen u om tussen 14 januari en 1 april via onze website de aangifte te doen. Aangifte doen kan snel en gemakkelijk via mijnNaktuinbouw. Als uw aangifte te laat wordt gedaan, doet Naktuinbouw dit voor uw bedrijf. Hier brengen wij extra kosten voor in rekening. Het is dus belangrijk dat u op tijd aangifte doet. Een goed en efficiënt keuringssysteem staat of valt met een tijdige en volledige aangifte.

Naast de aangifte vragen we u een plantlijst, kwekerijboek of teeltplan aan de keurmeester te overhandigen op het moment dat deze komt keuren of te uploaden in mijnNaktuinbouw. Deze lijst moet binnen twee weken na zaaien, planten of oogsten beschikbaar zijn.

Teeltmateriaal dat niet gekeurd is, mag niet in de handel worden gebracht.

Tarief

Het Bestuur van Naktuinbouw stelt jaarlijks onze keuringstarieven vast. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) keurt deze goed. De kosten worden doorberekend volgens het kostenmaker- kostendrager-principe. Voor de kosten van de keuringen bekijkt u de Tarieven Keuringen 2022.

Aanmelden

U kunt op mijnNaktuinbouw inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord om uw teeltaangifte te doen.

Vragen?