Lees voor
Sluiten

Financiën

Jaarrekening

Op 5 maart 2024 verklaarde de accountant van Naktuinbouw dat de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 boek 2 BW. De jaarrekening geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023.

Ook verklaart de accountant dat is voldaan aan het geldende controleprotocol keuringsinstellingen d.d. 6 februari 2003 van het ministerie van Economische Zaken en het Controleprotocol WNT. Het bestuur stelde de jaarrekening op 15 maart 2024 vast.

Naktuinbouw voert in het publieke domein op wetgeving gebaseerde (overheids-)taken uit. Dit zijn met name keuringen en rassenonderzoek. Daarnaast bieden wij in het private domein een scala aan diensten aan. Deze zijn niet direct op wetgeving gegrond, maar hebben daar wel een directe verbinding mee. Zoals erkenningssystemen, toetsingsmogelijkheden en trainingen. Hier kunnen bedrijven vrijwillig gebruik van maken. In de tarieven, rapportages en financiële verantwoording zijn de op wetgeving gebaseerde activiteiten en de activiteiten in het private domein van elkaar gescheiden.

In 2023 bedraagt de exploitatieomvang € 36.9 miljoen. Het boekjaar 2023 sluit af met een negatief resultaat, na belasting, van € 2.548.000. Naktuinbouw is financieel gezond. Onze solvabiliteit is ruim voldoende. Onze liquiditeit verdient en krijgt de aandacht.

Kostenmaker-kostendragerprincipe

Naktuinbouw heeft geen winstoogmerk. De voor onze wettelijke taken gehanteerde keuringstarieven zijn volgens de vereisten van de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 opgesteld. De tarieven zijn goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wij werken volgens het kostenmaker-kostendragerprincipe. Dat betekent dat de inkomsten zijn gebaseerd op kostendekkende tarieven voor rassenonderzoek, keuringen en laboratoriumwerkzaamheden.

Bijdragen van het ministerie van LNV

Met methodiekenonderzoek verbeteren we de kwaliteit van het door ons in opdracht van de Raad voor Plantenrassen en CPVO uitgevoerde DUS-onderzoek. De Plant Variety Protection Toolbox richt zich op het opzetten, implementeren en verbeteren van het kwekersrechtsysteem in andere landen. Zowel voor het methodiekenonderzoek als voor de Toolbox ontvingen wij een bijdrage van respectievelijk € 188.000 en € 230.000 van het ministerie van LNV.

Alle bedragen X € 1.000,-

Kasstroomoverzicht

20232022
Resultaat volgens exploitatierekening
-2.548
    596
Afschrijvingen
  1.669
 1.765
Mutaties voorzieningen
       56
     58
Langlopende lening
   -180
 
Kasstroom uit exploitatie
-1.003
 2.419
Mutaties in het werkkapitaal
-2.258
-3.374
Investeringen
-2.946
   -891
Afname/toename liquide middelen
-6.207
-1.846
Geldmiddelen per 1 januari
 7.138
 8.984
Geldmiddelen per 31 december    931 7.138

Balans per 31 december 2023

Activa

20232022
Vaste activa
11.953
11.279
Vordering op korte termijn
  7.623
  5.855
Liquide middelen
      931
  7.137
 20.50724.271
 

Passiva

20232022
Algemene reserve
12.143
14.691
Voorzieningen
     501
     444
Schulden op korte termijn
  7.836
   9.136
 20.50724.271

Exploitatierekening 2023

Baten

20232022
Keuringen
17.551
17.533
Laboratoria
  9.714
10.390
Rassenonderzoek
  9.274
  9.874
Overige
     400
     574
 36.93938.371

Lasten

20232022
Personeelskosten
28.777
26.740
Huisvesting en afschrijving
  3.825
  3.551
Algemeeen en communicatie
  4.907
  4.306
Materiaal en projecten
  2.701
  2.959
Overige lasten
    -723
     219
Mutatie algemene reserve
 -2.548
     596
 36.93938.371