Lees voor

Uitgelicht: Keuringsdiensten leggen afspraken over plantgezondheid vast

In september 2023 tekenden het ministerie van LNV en de vier plantaardige keuringdiensten BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw de ‘Meerjarenovereenkomst uitvoering Plantgezondheidswetgeving’. Daarin liggen afspraken over het toezicht op de plantgezondheid vast.

In 2019 ging de Europese Plantgezondheidsverordening 2016/2031 van kracht. Daardoor werd het tijd de al in 2007 opgestelde meerjarenovereenkomst (MJO) aan te passen. Het ministerie van LNV, NVWA en de keuringsdiensten BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw zijn betrokken bij de uitvoering van de plantgezondheidswetgeving. Zij vinden een MJO een goed werkend hulpmiddel om samen afspraken te maken over de uitvoering van deze wetgeving. Dit onder systeemverantwoordelijkheid van de minister.

Goede samenwerking belangrijk

De MJO gaat over het fytosanitaire domein en niet over de kwaliteitsaangelegenheden. Die steunen op de Zaaizaad- en Plantgoedwet. In de overeenkomst staan (interne) afspraken over de samenwerking tussen de keuringsdiensten, LNV en NVWA. De NVWA en keuringsdiensten werken daarvoor nauw met elkaar samen aan een gedeeld doel. Namelijk het beschermen van de plantgezondheid, als collega’s van één huis.

Afspraken en taken

In de MJO staan afspraken over:

  • de uit te voeren werkzaamheden
  • het tweedelijnstoezicht door het ministerie van LNV en de NVWA
  • de kwaliteits- en accreditatieverplichtingen
  • het geven van informatie
  • handhaving
  • de verdeling van taken bij crises en incidenten.

De keuringsdiensten BKD, KCB, NAK en Naktuinbouw voeren de taken rond plantenpaspoorten, het toezicht op RNQP-organismen en import uit op basis van een algemene maatregel van bestuur (AMvB): het Besluit Plantgezondheid. Hierin zijn zij aangewezen als de bevoegde autoriteit.

De keuringsdiensten voeren de fytosanitaire exportinspecties uit namens de NVWA. Het gaat om alle met import en export samenhangende controlewerkzaamheden. Ook voeren ze de monitoring en surveyactiviteiten op de aanwezigheid van q-(waardige) organismen uit. Daarnaast stellen zij teeltvoorschriften op en houden toezicht op de naleving daarvan.

Gezamenlijke overeenkomst

In de basis zijn de afspraken tussen de keuringsdiensten, het ministerie en de NVWA gelijk. Daarom voegden ze de vier aparte overeenkomsten nu samen en pasten het waar nodig aan. De verschillende afspraken per keuringsdienst en sector staan in een bijlage. De op 29 september 2023 getekende MJO geldt voor onbepaalde tijd en vervangt de MJO Plantkeur uit 2007.