Lees voor

Medewerkers

Toekomstige Organisatie Naktuinbouw (TON) krijgt zijn vorm

We zijn een kennisorganisatie en spelen in op de ontwikkelingen die op ons afkomen. Daarom stelden we enkele jaren geleden het strategische plan Naktuinbouw Next Level op. Klant- en resultaatgericht werken zijn daarin belangrijke doelstellingen. We werken toe naar een procesgerichte inrichting gebaseerd op de behoefte van onze klanten. Om Next Level te bereiken, werken we slimmer (met klanten) samen, gebruiken we nieuwe technologieën en investeren we in de ontwikkeling van onze medewerkers.

In het programma TON2024 bedachten we samen de beste inrichting en besturing. In 2023 stelden we de managementstructuur en teamindeling vast. Digitalisering en informatisering krijgt hierin meer aandacht. Voor deze nieuwe afdeling stelden we een manager aan.  Ook voor de nieuwe unit Bedrijfserkenningen is een manager aangesteld. In het najaar maakten diverse pilotteams van verschillende afdelingen kennis met zelforganisatie en hoe we dat kunnen toepassen in onze organisatie. Medewerkers werden gedurende het jaar op de hoogte gehouden van de processen, uitkomsten en ervaringen.

Vanaf 1 januari 2024 werken we in de nieuwe organisatiestructuur en veelal zelforganiserend. We sloten het programma TON2024 eind december af.

Ondernemingsraad

In 2023 vertrok een lid van de ondernemingsraad (OR) bij Naktuinbouw. Deze plek was snel weer ingevuld, zodat de OR weer compleet is. De OR verleende in 2023 instemming op een vernieuwd verzuimbeleid, opleidingsbeleid en een diversiteitsbeleid. Ook heeft hij zeven adviezen uitgebracht: zes voor het programma TON2024 en één voor duurzaamheid. Daarnaast besteedde de OR veel aandacht aan de organisatietransitie en het medewerkersbelevingsonderzoek.

De OR was in 2023 ook actief in zijn eigen scholing en heeft hieruit speerpunten benoemd. Daarnaast is gestart met een jaarlijks overleg met alle ondernemingsraden van de zes ZBO’s (zelfstandig bestuursorgaan). Een terugkerend thema is de CAO en duurzaamheid.

Diversiteit en inclusie

Naktuinbouw creëert een omgeving om je veilig, fit en thuis te voelen. Een omgeving waarin je geïnspireerd bent je te ontwikkelen en waar je betrokken blijft bij de doelstellingen. Het diversiteitsbeleid helpt om iedereen, ondanks onderlinge verschillende perspectieven op het leven, gelijke kansen te geven om zich te ontwikkelen. Het inclusiebeleid helpt iedereen om zich veilig en thuis te voelen bij Naktuinbouw.

In 2023 is ons diversiteit- en inclusiebeleid vastgesteld door directie en ondernemingsraad. In oktober hesen we de regenboogvlag op Coming Out Day. Onze werving- en selectiemethodieken zijn toegespitst op het vergroten van meer diversiteit.

Gedragskompas

Wij vinden een sfeer van openheid, veiligheid en vertrouwen belangrijk. Daarom staan in ons Naktuinbouw Gedragskompas alle afspraken die medewerkers met elkaar maakten over omgang met elkaar en de buitenwereld.

In november 2023 evalueerden wij het Naktuinbouw Gedragskompas met de werkgroep. Deze bestaat uit collega’s van verschillende teams uit alle afdelingen. Uit deze evaluatie kwam een aanvulling voor de e-learning. Ook deed de werkgroep een voorstel voor het updaten van een aantal alinea’s in onze gedragscode. Deze werden eind 2023 doorgevoerd.

Veilig werken

Medewerkers kunnen ongelukken en bijna-ongelukken melden. Met deze signalen verbeteren wij het veilig werken bij Naktuinbouw. In 2023 registreerden wij 13 (bijna-)ongelukken/onveilige situaties (32 in 2022). We zagen een verdere afname door structurele oplossingen, snellere afhandeling van signalen en arborondes in onze laboratoria. Het stimuleren van insturen van meldingen op andere afdelingen krijgt extra aandacht in 2024.

In 2023 ontvingen de vertrouwenspersonen in totaal zes meldingen. In alle gevallen was een luisterend oor voldoende en kwam het niet tot een verdere actie.

Onze BHV-organisatie bestaat uit 26 medewerkers. Ieder jaar houdt onze BHV de EHBO- en bedrijfshulpverleningsvaardigheden bij met trainingen. Zo blijven we up-to-date van de laatste regels en oefenen we vaardigheden als reanimeren en kleine brandjes blussen. We organiseerden een reanimatietraining, waaraan maar liefst honderd collega's meededen. Mocht er onverhoopt iets akeligs gebeuren, dan is er snel iemand in de buurt voor de eerste handelingen.

Medewerkersbelevingsonderzoek

We vinden het belangrijk om te weten hoe medewerkers het werken bij Naktuinbouw ervaren, zodat we daar indien nodig op in kunnen spelen. Eens in de vier jaar verzorgen wij een groot medewerkersbelevingsonderzoek. In de tussentijdse periode monitoren wij de waardering van onze medewerkers met onderzoeken van kleinere omvang.

De meting in 2023 stond in het teken van het verlagen van de werkdruk(beleving), verbeteren van de informatievoorziening vanuit het management en betrokkenheid bij continue verandering. Deze organisatiebrede thema's blijven aandachtspunten van het management. Zij zijn alert op oorzaken voor verminderde tevredenheid op deze onderdelen en voeren gerichte verbeteringen door.

Waardevol contact met oud-medewerkers

Wij zijn een sociale organisatie met persoonlijke aandacht voor de medewerkers. Daarom vinden wij contact met oud-medewerkers ook waardevol. In juni organiseerden we een bijeenkomst voor medewerkers die ooit tot aan hun pensioendatum bij Naktuinbouw hebben gewerkt. De aanwezigen werden kort bijgepraat op actualiteiten van Naktuinbouw. Daarna was het vooral gezellig bijpraten.